กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/01/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-3.512.0-7.911.40.9
+/-Cat-0.2-3.71.5-6.5-0.3
+/-Idx3.1-1.310.9-7.2-1.1
 
Key Stats
NAV
24/02/2017
 THB 16.09
Day Change -0.17%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/02/2017
 THB 26099.17
Share Class Size (Mil)
23/02/2017
 THB 26099.17
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns24/02/2017
YTD0.57
3 Years Annualised5.00
5 Years Annualised4.88
10 Years Annualised8.35
12 Month Yield 3.04
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks68.430.0068.43
Bonds31.130.0031.13
Cash0.660.000.66
Other0.150.37-0.23
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials16.28
Financial Services14.98
Energy13.61
Consumer Defensive12.69
Real Estate11.81
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy5.76
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.45
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.30
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.15
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive3.91
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล