กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-4.824.2-3.512.0-4.0
+/-Cat-4.0-14.1-0.2-3.71.1
+/-Idx-4.6-7.43.1-1.36.1
 
Key Stats
NAV
01/12/2015
 THB 15.25
Day Change 0.16%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
30/11/2015
 THB 24489.80
Share Class Size (Mil)
30/11/2015
 THB 24489.80
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns01/12/2015
YTD-5.20
3 Years Annualised1.95
5 Years Annualised4.14
10 Years Annualised8.11
12 Month Yield 3.15
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks68.550.0068.55
Bonds23.870.0023.87
Cash7.750.007.75
Other0.010.19-0.18
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials15.86
Real Estate13.23
Communication Services12.78
Basic Materials12.16
Energy11.82
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials5.52
Ptt PLCEnergyEnergy4.93
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.92
BTS Group Holdings PLCIndustrialsIndustrials3.78
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials3.77
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล