กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/06/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-4.824.2-3.512.00.2
+/-Cat-----1.0
+/-Idx-4.6-7.43.1-1.31.3
 
Key Stats
NAV
27/07/2015
 THB 15.83
Day Change -1.23%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/07/2015
 THB 24519.52
Share Class Size (Mil)
27/07/2015
 THB 24519.52
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns27/07/2015
YTD-3.68
3 Years Annualised5.05
5 Years Annualised8.09
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.77
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/08/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks66.410.0066.41
Bonds19.820.0019.82
Cash12.830.0012.83
Other1.580.640.95
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.56
Real Estate15.88
Energy12.86
Communication Services11.74
Industrials11.20
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy4.51
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.49
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.24
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials4.21
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services4.20
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล