กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/06/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund36.8-4.824.2-3.510.0
+/-Cat-3.6-4.0-14.1-0.2-2.9
+/-Idx-1.5-4.6-7.43.1-3.1
 
Key Stats
NAV
28/07/2014
 THB 17.07
Day Change -0.35%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
24/07/2014
 THB 25101.82
Share Class Size (Mil)
25/07/2014
 THB 25028.19
Front End Load  2.00%
Total Expense Ratio
31/08/2013
  2.12%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns28/07/2014
YTD12.20
3 Years Annualised7.34
5 Years Annualised14.21
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.90
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks66.350.0066.35
Bonds7.810.007.81
Cash26.100.0026.10
Other1.171.43-0.26
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Australasia0.00
Canada0.00
Latin America0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Bank Of Thailand6.82
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.92
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials4.51
PTT Exploration & Production PCLEnergyEnergy4.16
Ptt PLCEnergyEnergy4.13
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล