กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund12.0-7.911.415.31.5
+/-Cat-3.71.5-6.5-3.90.0
+/-Idx-1.310.9-7.2-2.4-2.2
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 17.18
Day Change -0.93%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2018
 THB 25171.17
Share Class Size (Mil)
24/05/2018
 THB 25171.17
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD-1.12
3 Years Annualised5.08
5 Years Annualised2.56
10 Years Annualised6.38
12 Month Yield 5.95
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks70.340.0070.34
Bonds27.330.0027.33
Cash2.330.002.33
Other0.170.160.00
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services16.97
Energy15.11
Industrials12.88
Real Estate12.45
Consumer Defensive11.47
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy6.39
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.94
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive4.54
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.15
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services3.61
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล