กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-3.512.0-7.911.410.1
+/-Cat-0.2-3.71.5-6.5-1.2
+/-Idx3.1-1.310.9-7.2-0.7
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 17.23
Day Change -1.07%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
19/10/2017
 THB 26009.08
Share Class Size (Mil)
19/10/2017
 THB 26009.08
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD10.86
3 Years Annualised4.10
5 Years Annualised5.18
10 Years Annualised6.60
12 Month Yield 2.86
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks70.680.0070.68
Bonds28.130.0028.13
Cash0.810.000.81
Other0.540.170.37
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.53
Energy16.18
Real Estate13.41
Consumer Defensive11.88
Basic Materials10.82
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy6.55
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.11
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.23
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive3.96
AIRPORTS OF THAILAND PLC.3.67
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล