กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (THB)

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (THB)
Fund-3.512.0-7.911.41.8
+/-Cat-0.2-3.71.5-6.5-0.2
+/-Idx3.1-1.310.9-7.2-1.5
 
Key Stats
NAV
26/04/2017
 THB 16.43
Day Change 0.37%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/04/2017
 THB 26166.75
Share Class Size (Mil)
26/04/2017
 THB 26166.75
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (THB)
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns26/04/2017
YTD2.66
3 Years Annualised3.47
5 Years Annualised4.37
10 Years Annualised8.14
12 Month Yield 2.09
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (THB)31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks67.620.0067.62
Bonds32.860.0032.86
Cash1.540.001.54
Other0.002.02-2.02
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials15.56
Financial Services15.08
Energy14.58
Consumer Defensive13.78
Real Estate11.51
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy6.30
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials4.94
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive4.22
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials3.84
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services3.75
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (THB)