กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-4.824.2-3.512.0-2.2
+/-Cat----0.3
+/-Idx-4.6-7.43.1-1.32.9
 
Key Stats
NAV
28/08/2015
 THB 15.58
Day Change 0.39%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/08/2015
 THB 24527.70
Share Class Size (Mil)
28/08/2015
 THB 24527.70
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns28/08/2015
YTD-5.21
3 Years Annualised3.38
5 Years Annualised6.50
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.86
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks64.670.0064.67
Bonds24.500.0024.50
Cash11.480.0011.48
Other0.000.65-0.65
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services22.32
Industrials13.64
Real Estate13.37
Communication Services13.27
Consumer Defensive10.79
Top 5 HoldingsSector%
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.79
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.74
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services4.10
Bank Of Thailand2.42%4.09
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials3.95
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล