กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-3.512.0-7.911.44.4
+/-Cat-0.2-3.71.5-6.50.9
+/-Idx3.1-1.310.9-7.20.4
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 16.66
Day Change -0.13%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 25977.06
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 25977.06
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD4.13
3 Years Annualised1.82
5 Years Annualised4.59
10 Years Annualised7.44
12 Month Yield 2.03
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks70.160.0070.16
Bonds29.170.0029.17
Cash0.380.000.38
Other0.460.180.29
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.25
Energy16.02
Basic Materials12.68
Consumer Defensive11.58
Real Estate11.57
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy6.83
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.56
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.15
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive3.58
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services3.49
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล