กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund24.2-3.512.0-7.911.6
+/-Cat-14.1-0.2-3.71.5-4.8
+/-Idx-7.43.1-1.310.9-7.0
 
Key Stats
NAV
29/08/2016
 THB 16.66
Day Change -0.36%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/08/2016
 THB 27147.86
Share Class Size (Mil)
26/08/2016
 THB 27147.86
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns29/08/2016
YTD13.57
3 Years Annualised5.19
5 Years Annualised6.45
10 Years Annualised8.86
12 Month Yield 2.99
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks67.050.0067.05
Bonds27.420.0027.42
Cash5.390.005.39
Other0.420.270.15
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials18.22
Financial Services14.26
Energy13.68
Real Estate12.61
Basic Materials11.70
Top 5 HoldingsSector%
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.92
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials4.91
Ministry of Finance4.66
Ptt PLCEnergyEnergy4.55
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services3.41
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล