กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund-3.512.0-7.911.411.9
+/-Cat-0.2-3.71.5-6.5-3.0
+/-Idx3.1-1.310.9-7.2-0.6
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 17.70
Day Change 0.27%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
15/12/2017
 THB 26791.28
Share Class Size (Mil)
15/12/2017
 THB 26791.28
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD13.85
3 Years Annualised5.01
5 Years Annualised5.02
10 Years Annualised7.24
12 Month Yield 2.82
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks71.720.0071.72
Bonds26.380.0026.38
Cash2.500.002.50
Other0.000.59-0.59
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services17.71
Energy15.16
Industrials13.32
Real Estate11.98
Consumer Defensive11.78
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy6.63
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.58
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials4.29
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive4.20
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.19
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล