กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund24.2-3.512.0-7.9-0.1
+/-Cat-14.1-0.2-3.71.50.3
+/-Idx-7.43.1-1.310.9-1.7
 
Key Stats
NAV
12/02/2016
 THB 14.61
Day Change -0.20%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
12/02/2016
 THB 25289.77
Share Class Size (Mil)
12/02/2016
 THB 25289.77
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns12/02/2016
YTD-1.42
3 Years Annualised-1.99
5 Years Annualised4.94
10 Years Annualised7.09
12 Month Yield 3.24
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks65.590.0065.59
Bonds21.800.0021.80
Cash12.590.0012.59
Other0.410.390.02
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials16.61
Real Estate13.32
Communication Services12.89
Basic Materials12.38
Financial Services10.95
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials5.45
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.92
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive4.26
BTS Group Holdings PLCIndustrialsIndustrials3.77
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials3.65
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล