กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/11/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund24.2-3.512.0-7.910.2
+/-Cat-14.1-0.2-3.71.5-5.5
+/-Idx-7.43.1-1.310.9-5.8
 
Key Stats
NAV
02/12/2016
 THB 15.73
Day Change -0.54%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
02/12/2016
 THB 25834.54
Share Class Size (Mil)
02/12/2016
 THB 25834.54
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns02/12/2016
YTD9.44
3 Years Annualised2.70
5 Years Annualised6.08
10 Years Annualised7.71
12 Month Yield 3.09
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks68.430.0068.43
Bonds31.130.0031.13
Cash0.660.000.66
Other0.150.37-0.23
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials16.28
Financial Services14.98
Energy13.61
Consumer Defensive12.69
Real Estate11.81
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy5.76
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.45
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.30
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.15
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive3.91
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล