กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/03/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund24.2-3.512.0-7.96.3
+/-Cat-14.1-0.2-3.71.5-0.9
+/-Idx-7.43.1-1.310.9-5.1
 
Key Stats
NAV
28/04/2016
 THB 15.50
Day Change -0.73%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/04/2016
 THB 26469.32
Share Class Size (Mil)
27/04/2016
 THB 26469.32
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns28/04/2016
YTD5.64
3 Years Annualised-1.58
5 Years Annualised3.67
10 Years Annualised7.35
12 Month Yield 3.14
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks62.750.0062.75
Bonds21.650.0021.65
Cash17.730.0017.73
Other0.032.15-2.13
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials18.85
Real Estate13.59
Energy13.25
Basic Materials12.05
Financial Services11.98
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials5.02
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.25
Ptt PLCEnergyEnergy4.10
BTS Group Holdings PLCIndustrialsIndustrials3.53
Bangkok Dusit Medical Services PLCHealthcareHealthcare3.16
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล