กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund24.2-3.512.0-7.910.8
+/-Cat-14.1-0.2-3.71.5-3.5
+/-Idx-7.43.1-1.310.9-5.3
 
Key Stats
NAV
26/10/2016
 THB 15.84
Day Change -0.72%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
25/10/2016
 THB 26174.88
Share Class Size (Mil)
25/10/2016
 THB 26174.88
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns26/10/2016
YTD10.23
3 Years Annualised1.45
5 Years Annualised7.36
10 Years Annualised7.98
12 Month Yield 3.08
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks69.480.0069.48
Bonds20.150.0020.15
Cash10.910.0010.91
Other0.010.55-0.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials18.34
Energy13.53
Financial Services13.17
Real Estate13.08
Basic Materials11.31
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy5.19
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.02
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials4.91
Ministry of Finance4.60
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services3.76
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล