กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund36.8-4.824.2-3.54.4
+/-Cat-3.6-4.0-14.1-0.2-1.6
+/-Idx-1.5-4.6-7.43.1-1.5
 
Key Stats
NAV
18/04/2014
 THB 16.23
Day Change 0.08%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
18/04/2014
 THB 24005.51
Share Class Size (Mil)
18/04/2014
 THB 24005.51
Front End Load  2.00%
Total Expense Ratio
31/08/2013
  2.12%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns18/04/2014
YTD6.67
3 Years Annualised5.41
5 Years Annualised18.20
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.94
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล31/08/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks61.310.0061.31
Bonds10.760.0010.76
Cash26.240.0026.24
Other1.960.271.69
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Advanced Info Service Public Com... Communication ServicesCommunication Services6.20
Bank Of Thailand5.92
Ptt Public Company LimitedEnergyEnergy5.01
Bank Of Thailand4.88
Siam Cement Public Company LimitedIndustrialsIndustrials4.53
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล