กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

Performance History31/10/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
Fund36.8-4.824.2-3.516.0
+/-Cat-3.6-4.0-14.1-0.2-5.1
+/-Idx-1.5-4.6-7.43.1-3.3
 
Key Stats
NAV
28/11/2014
 THB 17.31
Day Change -0.24%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/11/2014
 THB 25781.50
Share Class Size (Mil)
28/11/2014
 THB 25781.50
Front End Load  2.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ แทนแต่อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
Returns
Trailing Returns28/11/2014
YTD16.96
3 Years Annualised12.78
5 Years Annualised14.01
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.64
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks66.350.0066.35
Bonds7.810.007.81
Cash26.100.0026.10
Other1.171.43-0.26
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Australasia0.00
Canada0.00
Latin America0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services16.87
Energy14.34
Communication Services12.82
Real Estate12.31
Basic Materials12.16
Top 5 HoldingsSector%
Bank Of Thailand6.82
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services4.92
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials4.51
PTT Exploration & Production PCLEnergyEnergy4.16
Ptt PLCEnergyEnergy4.13
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล