กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund33.914.958.3-2.615.4
+/-Cat-6.615.820.00.71.9
+/-Idx-4.415.226.74.01.4
 
Key Stats
NAV
21/08/2014
 THB 36.64
Day Change 0.22%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
21/08/2014
 THB 26309.66
Share Class Size (Mil)
21/08/2014
 THB 26309.66
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns21/08/2014
YTD15.47
3 Years Annualised21.23
5 Years Annualised25.16
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/11/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks87.040.0087.04
Bonds0.000.000.00
Cash11.840.0011.84
Other1.490.371.12
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Europe - ex Euro0.00
Africa0.00
Middle East0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Cp All Public Company LimitedConsumer DefensiveConsumer Defensive14.21
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.32
Bangkok Life Assurance Public Co... Financial ServicesFinancial Services9.48
Siam Cement Public Company LimitedBasic MaterialsBasic Materials8.06
Ptt Public Company LimitedEnergyEnergy7.39
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว