กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund58.3-2.611.1-6.216.5
+/-Cat20.00.7-4.63.22.2
+/-Idx26.74.0-2.212.60.4
 
Key Stats
NAV
21/10/2016
 THB 39.65
Day Change 0.66%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
21/10/2016
 THB 45859.37
Share Class Size (Mil)
21/10/2016
 THB 45859.37
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns21/10/2016
YTD19.81
3 Years Annualised5.88
5 Years Annualised17.20
10 Years Annualised13.44
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.680.0091.68
Bonds0.000.000.00
Cash11.100.0011.10
Other1.324.09-2.77
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services17.52
Consumer Cyclical17.02
Consumer Defensive13.66
Basic Materials13.57
Industrials13.04
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials9.86
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.70
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare6.60
Ptt PLCEnergyEnergy6.34
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services5.72
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว