กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF

Performance History31/05/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
          | 
          B-LTF
Fund-2.611.1-6.222.10.6
+/-Cat0.7-4.63.24.2-1.7
+/-Idx4.0-2.212.63.5-1.6
 
Key Stats
NAV
29/06/2017
 THB 41.15
Day Change -0.34%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/06/2017
 THB 52028.44
Share Class Size (Mil)
28/06/2017
 THB 52028.44
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns29/06/2017
YTD1.83
3 Years Annualised4.66
5 Years Annualised9.97
10 Years Annualised12.03
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.890.0090.89
Bonds0.480.000.48
Cash3.320.003.32
Other5.460.155.31
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.20
Consumer Cyclical16.51
Consumer Defensive12.99
Basic Materials12.77
Energy11.84
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.27
Ptt PLCEnergyEnergy7.09
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.64
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services6.34
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.26
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF