กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund14.958.3-2.611.1-1.2
+/-Cat15.820.00.7-4.61.2
+/-Idx15.226.74.0-2.23.8
 
Key Stats
NAV
01/09/2015
 THB 33.76
Day Change -0.61%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/08/2015
 THB 32786.17
Share Class Size (Mil)
31/08/2015
 THB 32880.12
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns01/09/2015
YTD-4.28
3 Years Annualised8.19
5 Years Annualised15.22
10 Years Annualised12.88
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.220.0090.22
Bonds3.390.003.39
Cash5.850.005.85
Other0.800.260.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.85
Consumer Cyclical15.87
Basic Materials15.44
Consumer Defensive14.55
Industrials8.35
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials13.53
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive7.97
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services7.77
Ptt PLCEnergyEnergy7.27
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.95
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว