กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History30/04/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund58.3-2.611.1-6.25.8
+/-Cat20.00.7-4.63.2-0.9
+/-Idx26.74.0-2.212.6-3.8
 
Key Stats
NAV
04/05/2016
 THB 34.97
Day Change -0.14%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
03/05/2016
 THB 39983.12
Share Class Size (Mil)
03/05/2016
 THB 39983.12
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns04/05/2016
YTD5.67
3 Years Annualised-1.97
5 Years Annualised12.91
10 Years Annualised11.94
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks85.430.0085.43
Bonds0.000.000.00
Cash12.640.0012.64
Other2.300.371.93
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services23.01
Consumer Defensive16.39
Consumer Cyclical15.13
Basic Materials11.01
Healthcare9.89
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive9.16
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials9.02
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services8.07
Bangkok Dusit Medical Services PLCHealthcareHealthcare6.93
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services5.81
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว