กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History28/02/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund14.958.3-2.611.13.5
+/-Cat15.820.00.7-4.6-1.2
+/-Idx15.226.74.0-2.2-0.7
 
Key Stats
NAV
27/03/2015
 THB 35.46
Day Change 0.58%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/03/2015
 THB 31948.23
Share Class Size (Mil)
27/03/2015
 THB 31948.23
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns27/03/2015
YTD0.54
3 Years Annualised12.74
5 Years Annualised20.00
10 Years Annualised13.80
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.750.0086.75
Bonds0.000.000.00
Cash16.633.2413.39
Other0.000.14-0.14
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services25.31
Consumer Defensive16.90
Consumer Cyclical15.39
Basic Materials13.61
Energy8.65
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive11.46
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials11.42
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services8.40
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services7.06
Ptt PLCEnergyEnergy7.00
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว