กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
          | 
          B-LTF
Fund11.1-6.222.111.60.3
+/-Cat-4.63.24.2-7.6-1.2
+/-Idx-2.212.63.5-6.1-3.4
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 44.45
Day Change -0.87%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2018
 THB 61404.16
Share Class Size (Mil)
24/05/2018
 THB 61404.16
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD-1.42
3 Years Annualised6.94
5 Years Annualised3.84
10 Years Annualised11.05
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.710.0089.71
Bonds1.020.001.02
Cash3.580.003.58
Other5.810.135.68
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical19.38
Financial Services16.13
Consumer Defensive15.61
Utilities14.54
Healthcare7.34
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.77
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.69
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.09
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare4.54
Ptt PLCEnergyEnergy4.53
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF