กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History28/02/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund-2.611.1-6.222.1-0.5
+/-Cat0.7-4.63.24.2-0.9
+/-Idx4.0-2.212.63.5-1.9
 
Key Stats
NAV
24/03/2017
 THB 41.02
Day Change 0.09%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/03/2017
 THB 51500.55
Share Class Size (Mil)
24/03/2017
 THB 51500.55
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns24/03/2017
YTD1.52
3 Years Annualised8.17
5 Years Annualised10.85
10 Years Annualised13.68
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.980.0086.98
Bonds1.520.001.52
Cash9.150.009.15
Other3.511.162.34
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.65
Consumer Cyclical17.68
Consumer Defensive13.78
Energy13.01
Basic Materials12.16
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.44
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.37
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.17
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services6.77
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.63
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว