กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
          | 
          B-LTF
Fund-2.611.1-6.222.16.6
+/-Cat0.7-4.63.24.2-4.6
+/-Idx4.0-2.212.63.5-4.1
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 43.10
Day Change -1.75%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
18/10/2017
 THB 55578.71
Share Class Size (Mil)
18/10/2017
 THB 55578.71
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD6.66
3 Years Annualised5.79
5 Years Annualised7.72
10 Years Annualised10.71
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.790.0086.79
Bonds0.700.000.70
Cash7.970.007.97
Other4.690.144.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services18.23
Consumer Cyclical17.67
Consumer Defensive14.32
Energy11.37
Utilities9.41
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.29
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.88
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.66
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services5.48
Thai Union Group PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive5.00
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF