กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History30/06/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund14.958.3-2.611.12.2
+/-Cat----1.1
+/-Idx15.226.74.0-2.23.4
 
Key Stats
NAV
29/07/2015
 THB 34.41
Day Change 0.59%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
29/07/2015
 THB 32127.88
Share Class Size (Mil)
29/07/2015
 THB 32127.88
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns29/07/2015
YTD-2.43
3 Years Annualised10.31
5 Years Annualised17.69
10 Years Annualised13.41
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/11/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.080.0090.08
Bonds0.000.000.00
Cash9.880.009.88
Other0.580.540.05
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services24.35
Consumer Defensive17.09
Consumer Cyclical14.88
Basic Materials13.01
Energy10.69
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive11.96
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials11.29
Ptt PLCEnergyEnergy9.04
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services8.26
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services7.93
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว