กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History30/11/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund58.3-2.611.1-6.220.8
+/-Cat20.00.7-4.63.25.0
+/-Idx26.74.0-2.212.64.8
 
Key Stats
NAV
02/12/2016
 THB 39.75
Day Change -0.70%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
02/12/2016
 THB 46351.70
Share Class Size (Mil)
02/12/2016
 THB 46351.70
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns02/12/2016
YTD20.11
3 Years Annualised7.39
5 Years Annualised14.61
10 Years Annualised12.87
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks88.460.0088.46
Bonds3.060.003.06
Cash8.070.008.07
Other1.651.250.40
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.95
Consumer Cyclical18.49
Consumer Defensive14.03
Basic Materials12.49
Energy11.78
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.56
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.80
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive7.69
Ptt PLCEnergyEnergy6.86
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services6.31
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว