กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund58.3-2.611.1-6.215.5
+/-Cat20.00.7-4.63.2-0.9
+/-Idx26.74.0-2.212.6-3.1
 
Key Stats
NAV
29/08/2016
 THB 39.63
Day Change -0.21%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
29/08/2016
 THB 44323.83
Share Class Size (Mil)
29/08/2016
 THB 44323.83
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns29/08/2016
YTD19.76
3 Years Annualised9.99
5 Years Annualised14.26
10 Years Annualised14.22
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.960.0089.96
Bonds0.000.000.00
Cash8.650.008.65
Other1.540.151.40
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services22.38
Consumer Defensive14.52
Consumer Cyclical13.79
Industrials11.78
Basic Materials10.45
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials9.12
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare8.62
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.93
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.46
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services6.08
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว