กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
          | 
          B-LTF
Fund-2.611.1-6.222.17.9
+/-Cat0.7-4.63.24.2-7.0
+/-Idx4.0-2.212.63.5-4.6
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 44.21
Day Change 0.21%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
15/12/2017
 THB 58813.04
Share Class Size (Mil)
15/12/2017
 THB 58813.04
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD9.40
3 Years Annualised7.61
5 Years Annualised6.90
10 Years Annualised11.82
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks93.320.0093.32
Bonds0.550.000.55
Cash3.050.003.05
Other3.220.143.08
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical17.10
Financial Services16.17
Consumer Defensive15.89
Utilities11.22
Energy9.50
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.73
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive6.72
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.58
Ptt PLCEnergyEnergy5.17
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare4.81
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | B-LTF