กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund58.3-2.611.1-6.2-1.2
+/-Cat20.00.7-4.63.2-0.8
+/-Idx26.74.0-2.212.6-2.7
 
Key Stats
NAV
05/02/2016
 THB 32.85
Day Change 0.73%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
05/02/2016
 THB 37941.85
Share Class Size (Mil)
05/02/2016
 THB 37941.85
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns05/02/2016
YTD-0.72
3 Years Annualised-2.64
5 Years Annualised13.59
10 Years Annualised12.29
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.660.0086.66
Bonds1.730.001.73
Cash10.340.0010.34
Other2.321.051.27
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services22.68
Consumer Defensive17.77
Consumer Cyclical15.78
Basic Materials10.63
Industrials9.42
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive9.98
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials8.89
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services8.29
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.25
Ptt PLCEnergyEnergy4.86
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว