กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Performance History30/11/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Fund33.914.958.3-2.617.0
+/-Cat-6.615.820.00.7-5.7
+/-Idx-4.415.226.74.0-4.0
 
Key Stats
NAV
18/12/2014
 THB 35.47
Day Change 2.47%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
18/12/2014
 THB 30330.33
Share Class Size (Mil)
18/12/2014
 THB 30330.33
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล. ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
Returns
Trailing Returns18/12/2014
YTD11.80
3 Years Annualised20.63
5 Years Annualised22.12
10 Years Annualised13.49
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว31/05/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.160.0091.16
Bonds0.000.000.00
Cash9.180.009.18
Other0.000.35-0.35
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services27.93
Consumer Defensive20.64
Consumer Cyclical14.34
Basic Materials12.86
Energy7.10
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive14.61
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials11.12
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services11.07
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.02
Berli Jucker PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.50
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว