กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (THB) | BTK

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (THB)
          | 
          BTK
Fund-4.025.4-24.98.48.1
+/-Cat0.57.7-18.5-12.26.6
+/-Idx2.710.1-10.9-11.46.0
 
Key Stats
NAV
26/04/2017
 THB 16.91
Day Change 0.11%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
26/04/2017
 THB 1186.32
Share Class Size (Mil)
26/04/2017
 THB 1186.32
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (THB) | BTK
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns26/04/2017
YTD6.25
3 Years Annualised-2.02
5 Years Annualised5.33
10 Years Annualised10.95
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (THB) | BTK31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks82.750.0082.75
Bonds0.000.000.00
Cash5.870.005.87
Other11.510.1411.37
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services70.90
Communication Services26.59
Technology2.51
Top 5 HoldingsSector%
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services12.04
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services11.17
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services9.26
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.77
Total Access Communication PCLCommunication ServicesCommunication Services6.23
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (THB) | BTK