กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
          | 
          BTK
Fund-4.025.4-24.98.415.7
+/-Cat0.57.7-18.5-12.26.9
+/-Idx2.710.1-10.9-11.47.3
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 18.91
Day Change -1.06%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
18/10/2017
 THB 1174.86
Share Class Size (Mil)
18/10/2017
 THB 1174.86
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD18.79
3 Years Annualised-1.12
5 Years Annualised4.52
10 Years Annualised10.48
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks85.630.0085.63
Bonds0.000.000.00
Cash5.100.005.10
Other9.430.159.28
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services63.66
Communication Services31.25
Technology5.10
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services10.63
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services10.33
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services8.78
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.10
Total Access Communication PCLCommunication ServicesCommunication Services6.40
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK