กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History31/03/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund16.957.1-4.025.4-1.8
+/-Cat-----2.7
+/-Idx17.125.52.512.1-1.4
 
Key Stats
NAV
17/04/2015
 THB 19.42
Day Change -1.03%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/04/2015
 THB 1790.17
Share Class Size (Mil)
17/04/2015
 THB 1790.17
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns17/04/2015
YTD-0.72
3 Years Annualised15.21
5 Years Annualised25.00
10 Years Annualised14.78
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks84.530.0084.53
Bonds0.000.000.00
Cash13.960.0013.96
Other2.090.581.51
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services54.35
Communication Services35.61
Technology10.04
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services12.04
Samart Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services7.83
Bank Of Thailand6.72
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.06
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services5.94
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม