กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund57.1-4.025.4-24.96.9
+/-Cat14.40.57.7-18.5-5.8
+/-Idx21.32.710.1-10.9-8.2
 
Key Stats
NAV
21/10/2016
 THB 15.70
Day Change 0.71%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
21/10/2016
 THB 1204.95
Share Class Size (Mil)
21/10/2016
 THB 1204.95
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns21/10/2016
YTD6.88
3 Years Annualised-4.24
5 Years Annualised11.29
10 Years Annualised10.21
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.230.0086.23
Bonds0.000.000.00
Cash4.750.004.75
Other9.170.159.02
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services70.43
Communication Services26.82
Technology2.75
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services11.45
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.65
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services8.12
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.06
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services6.48
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม