กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
          | 
          BTK
Fund-4.025.4-24.98.418.3
+/-Cat0.57.7-18.5-12.26.0
+/-Idx2.710.1-10.9-11.48.3
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 19.07
Day Change 0.04%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
18/12/2017
 THB 1132.24
Share Class Size (Mil)
18/12/2017
 THB 1132.24
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD19.79
3 Years Annualised-0.76
5 Years Annualised3.50
10 Years Annualised11.26
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks88.600.0088.60
Bonds0.860.000.86
Cash4.750.004.75
Other5.930.155.79
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services64.77
Communication Services28.87
Technology6.36
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services11.00
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services10.65
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services9.00
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services5.85
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services5.74
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK