กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History28/02/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund16.957.1-4.025.41.4
+/-Cat17.818.8-0.89.7-3.4
+/-Idx17.125.52.512.1-2.8
 
Key Stats
NAV
27/03/2015
 THB 19.12
Day Change 0.00%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/03/2015
 THB 1757.00
Share Class Size (Mil)
27/03/2015
 THB 1757.00
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns27/03/2015
YTD-2.26
3 Years Annualised13.82
5 Years Annualised23.09
10 Years Annualised14.70
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.710.0086.71
Bonds0.000.000.00
Cash13.440.0013.44
Other0.000.15-0.15
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services63.96
Communication Services31.08
Technology4.96
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.43
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services8.13
Krung Thai Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services7.03
TMB Bank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.85
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services5.86
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม