กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History30/06/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund34.616.957.1-4.018.6
+/-Cat-5.917.818.8-0.85.7
+/-Idx-3.817.125.52.55.4
 
Key Stats
NAV
28/07/2014
 THB 18.60
Day Change -0.56%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
25/07/2014
 THB 1700.00
Share Class Size (Mil)
25/07/2014
 THB 1700.00
Front End Load  -
Total Expense Ratio
31/08/2013
  1.87%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns28/07/2014
YTD19.23
3 Years Annualised19.74
5 Years Annualised25.48
10 Years Annualised15.11
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks84.530.0084.53
Bonds0.000.000.00
Cash13.960.0013.96
Other2.090.581.51
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Latin America0.00
Asia - Developed0.00
Europe - Emerging0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services12.04
Samart Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services7.83
Bank Of Thailand6.72
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.06
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services5.94
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม