กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund57.1-4.025.4-24.94.4
+/-Cat14.40.57.7-18.55.1
+/-Idx21.32.710.1-10.93.4
 
Key Stats
NAV
05/02/2016
 THB 15.33
Day Change 0.50%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
05/02/2016
 THB 1255.47
Share Class Size (Mil)
05/02/2016
 THB 1255.47
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns05/02/2016
YTD4.36
3 Years Annualised-3.57
5 Years Annualised12.33
10 Years Annualised10.81
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks87.310.0087.31
Bonds0.000.000.00
Cash5.210.005.21
Other7.640.157.48
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services61.07
Communication Services36.87
Technology2.06
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.26
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services10.06
TMB Bank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services8.56
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services8.15
Samart Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services5.92
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม