กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund16.957.1-4.025.4-14.7
+/-Cat12.114.40.57.7-12.9
+/-Idx17.621.32.710.1-7.8
 
Key Stats
NAV
26/11/2015
 THB 16.03
Day Change -0.99%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
25/11/2015
 THB 1333.53
Share Class Size (Mil)
25/11/2015
 THB 1333.53
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns26/11/2015
YTD-18.05
3 Years Annualised1.06
5 Years Annualised12.97
10 Years Annualised12.78
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks81.850.0081.85
Bonds0.000.000.00
Cash7.060.007.06
Other11.250.1611.09
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services55.36
Communication Services42.24
Technology2.39
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.39
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services9.18
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services7.33
Total Access Communication PLCCommunication ServicesCommunication Services7.13
BOT7.06
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม