กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund57.1-4.025.4-24.913.5
+/-Cat14.40.57.7-18.5-3.7
+/-Idx21.32.710.1-10.9-4.8
 
Key Stats
NAV
26/08/2016
 THB 16.67
Day Change 0.10%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
26/08/2016
 THB 1307.14
Share Class Size (Mil)
26/08/2016
 THB 1307.14
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns26/08/2016
YTD13.51
3 Years Annualised0.60
5 Years Annualised10.12
10 Years Annualised11.74
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks85.010.0085.01
Bonds0.000.000.00
Cash5.040.005.04
Other10.110.159.95
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services69.85
Communication Services27.34
Technology2.81
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services10.72
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.12
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services8.16
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services7.57
TMB Bank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.53
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม