กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History30/11/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund57.1-4.025.4-24.95.6
+/-Cat14.40.57.7-18.5-12.2
+/-Idx21.32.710.1-10.9-11.6
 
Key Stats
NAV
02/12/2016
 THB 15.37
Day Change -0.45%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
02/12/2016
 THB 1156.00
Share Class Size (Mil)
02/12/2016
 THB 1156.00
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns02/12/2016
YTD4.65
3 Years Annualised-2.81
5 Years Annualised8.30
10 Years Annualised9.46
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks80.370.0080.37
Bonds0.410.000.41
Cash8.190.008.19
Other11.180.1511.03
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services73.37
Communication Services24.05
Technology2.58
Top 5 HoldingsSector%
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.55
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services10.25
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services10.05
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.93
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services7.62
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม