กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
          | 
          BTK
Fund-4.025.4-24.98.411.1
+/-Cat0.57.7-18.5-12.210.3
+/-Idx2.710.1-10.9-11.48.9
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 17.43
Day Change -0.07%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 1150.19
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 1150.19
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD9.48
3 Years Annualised-2.82
5 Years Annualised4.44
10 Years Annualised10.54
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks88.380.0088.38
Bonds0.000.000.00
Cash4.910.004.91
Other6.860.156.71
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services66.35
Communication Services30.85
Technology2.81
Top 5 HoldingsSector%
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services11.30
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services10.43
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.10
Total Access Communication PCLCommunication ServicesCommunication Services8.60
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services8.04
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK