กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History30/04/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund57.1-4.025.4-24.94.6
+/-Cat14.40.57.7-18.5-0.4
+/-Idx21.32.710.1-10.9-4.5
 
Key Stats
NAV
26/05/2016
 THB 15.35
Day Change 0.75%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
26/05/2016
 THB 1251.61
Share Class Size (Mil)
26/05/2016
 THB 1251.61
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns26/05/2016
YTD4.50
3 Years Annualised-9.60
5 Years Annualised9.37
10 Years Annualised10.64
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks83.580.0083.58
Bonds0.000.000.00
Cash8.150.008.15
Other8.420.158.27
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services67.68
Communication Services29.58
Technology2.74
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services11.85
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.73
TMB Bank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.61
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services6.83
Kiatnakin Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services6.33
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม