กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund34.616.957.1-4.010.4
+/-Cat-5.917.818.8-0.84.3
+/-Idx-3.817.125.52.54.4
 
Key Stats
NAV
17/04/2014
 THB 18.11
Day Change 1.24%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
16/04/2014
 THB 1529.55
Share Class Size (Mil)
16/04/2014
 THB 1529.55
Front End Load  -
Total Expense Ratio
31/08/2013
  1.87%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns17/04/2014
YTD16.05
3 Years Annualised24.08
5 Years Annualised33.29
10 Years Annualised13.55
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม31/08/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.420.0086.42
Bonds0.630.000.63
Cash16.330.0016.33
Other1.034.41-3.38
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Bank Of Ayudhya Public Company L... Financial ServicesFinancial Services14.32
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.50
Samart Corporation Public Compan... Communication ServicesCommunication Services8.38
Kasikornbank Public Company, Ltd.Financial ServicesFinancial Services8.15
Samart Telcoms Public Company Li... Communication ServicesCommunication Services5.32
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม