กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

Performance History30/11/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
Fund34.616.957.1-4.028.3
+/-Cat-5.917.818.8-0.85.5
+/-Idx-3.817.125.52.57.2
 
Key Stats
NAV
17/12/2014
 THB 19.20
Day Change 1.24%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/12/2014
 THB 1792.29
Share Class Size (Mil)
17/12/2014
 THB 1792.29
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns17/12/2014
YTD23.06
3 Years Annualised22.46
5 Years Annualised24.16
10 Years Annualised14.50
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม31/08/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks83.120.0083.12
Bonds3.170.003.17
Cash13.320.0013.32
Other0.470.080.39
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services67.09
Communication Services27.97
Technology4.94
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.62
Asia Sermkij Leasing PLCFinancial ServicesFinancial Services9.30
Krung Thai Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services7.42
Kiatnakin Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services7.02
Bk Of Thailand5.45
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม