กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม
          | 
          BTK
Fund25.4-24.98.421.0-1.6
+/-Cat7.7-18.5-12.26.31.4
+/-Idx10.1-10.9-11.47.3-3.1
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 18.20
Day Change -0.78%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2018
 THB 977.59
Share Class Size (Mil)
24/05/2018
 THB 977.59
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสารทั้งนี้การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD-5.49
3 Years Annualised-0.78
5 Years Annualised-2.61
10 Years Annualised9.55
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks87.170.0087.17
Bonds0.890.000.89
Cash4.000.004.00
Other8.090.147.95
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services63.46
Communication Services27.18
Technology9.36
Top 5 HoldingsSector%
Asia Sermkij Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services12.19
Bank Of Ayudhya PCLFinancial ServicesFinancial Services11.53
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services7.70
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services6.62
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services5.78
กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม | BTK