กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History28/02/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund14.675.9-0.41.36.5
+/-Cat15.537.62.9-14.41.8
+/-Idx14.944.36.2-12.02.4
 
Key Stats
NAV
30/03/2015
 THB 34.44
Day Change -0.54%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/03/2015
 THB 5278.69
Share Class Size (Mil)
27/03/2015
 THB 5278.69
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns30/03/2015
YTD3.00
3 Years Annualised14.92
5 Years Annualised22.11
10 Years Annualised15.99
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks87.800.0087.80
Bonds0.000.000.00
Cash12.640.2912.35
Other0.000.15-0.15
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical28.95
Financial Services23.95
Basic Materials15.58
Consumer Defensive14.13
Industrials12.59
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials13.68
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive12.40
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.64
MK Restaurant Group Public Compa... Consumer CyclicalConsumer Cyclical10.54
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services9.39
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล