กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund36.214.675.9-0.41.0
+/-Cat-4.215.537.62.9-5.0
+/-Idx-2.114.944.36.2-4.9
 
Key Stats
NAV
23/04/2014
 THB 34.69
Day Change 0.64%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
22/04/2014
 THB 4847.96
Share Class Size (Mil)
22/04/2014
 THB 4847.96
Front End Load  -
Total Expense Ratio
30/09/2013
  1.75%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns23/04/2014
YTD5.06
3 Years Annualised24.55
5 Years Annualised30.85
10 Years Annualised17.38
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/09/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.070.0090.07
Bonds0.000.000.00
Cash10.090.0010.09
Other0.010.17-0.16
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
Japan0.00
Europe - ex Euro0.00
Canada0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Cp All Public Company LimitedConsumer DefensiveConsumer Defensive12.80
Bangkok Life Assurance Public Co... Financial ServicesFinancial Services12.38
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services12.24
Siam Cement Public Company LimitedIndustrialsIndustrials11.91
Berli Jucker Public Co LtdIndustrialsIndustrials9.64
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล