กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History30/09/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund36.214.675.9-0.412.4
+/-Cat-4.215.537.62.9-9.1
+/-Idx-2.114.944.36.2-7.3
 
Key Stats
NAV
21/10/2014
 THB 35.10
Day Change -0.19%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
20/10/2014
 THB 5232.52
Share Class Size (Mil)
20/10/2014
 THB 5232.52
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns21/10/2014
YTD6.32
3 Years Annualised29.86
5 Years Annualised24.67
10 Years Annualised16.71
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล31/03/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.500.0090.50
Bonds0.000.000.00
Cash8.910.008.91
Other1.050.460.59
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials14.18
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive14.15
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services12.61
Thai Union Frozen Products PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive10.57
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.57
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล