กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund75.9-0.41.34.719.4
+/-Cat37.62.9-14.414.15.0
+/-Idx44.36.2-12.023.53.3
 
Key Stats
NAV
27/10/2016
 THB 44.72
Day Change 1.06%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/10/2016
 THB 5748.19
Share Class Size (Mil)
26/10/2016
 THB 5748.19
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns27/10/2016
YTD27.70
3 Years Annualised9.06
5 Years Annualised22.19
10 Years Annualised15.94
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.340.0090.34
Bonds0.000.000.00
Cash7.770.007.77
Other2.300.401.90
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical25.65
Basic Materials22.54
Financial Services20.02
Industrials15.61
Consumer Defensive7.71
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Expressway and Metro PCLIndustrialsIndustrials14.09
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials10.23
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials10.12
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services9.21
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services8.86
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล