กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund75.9-0.41.34.7-2.2
+/-Cat37.62.9-14.414.1-1.9
+/-Idx44.36.2-12.023.5-3.8
 
Key Stats
NAV
05/02/2016
 THB 34.26
Day Change 0.86%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
05/02/2016
 THB 4929.25
Share Class Size (Mil)
05/02/2016
 THB 4929.25
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns05/02/2016
YTD-2.17
3 Years Annualised-2.52
5 Years Annualised16.45
10 Years Annualised13.85
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks88.060.0088.06
Bonds1.980.001.98
Cash3.060.003.06
Other7.060.156.91
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical28.36
Financial Services16.76
Industrials16.40
Healthcare15.04
Consumer Defensive14.43
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Dusit Medical Services PLCHealthcareHealthcare13.24
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive12.71
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services10.72
MK Restaurant Group Public Compa... Consumer CyclicalConsumer Cyclical9.50
Asia Aviation PLCIndustrialsIndustrials9.00
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล