กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History30/04/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund75.9-0.41.34.73.5
+/-Cat37.62.9-14.414.1-3.2
+/-Idx44.36.2-12.023.5-6.1
 
Key Stats
NAV
04/05/2016
 THB 36.12
Day Change -0.62%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
04/05/2016
 THB 5028.76
Share Class Size (Mil)
04/05/2016
 THB 5028.76
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns04/05/2016
YTD3.14
3 Years Annualised-1.67
5 Years Annualised15.68
10 Years Annualised13.30
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.950.0090.95
Bonds0.000.000.00
Cash4.840.004.84
Other4.340.144.20
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical27.86
Financial Services19.87
Healthcare17.68
Consumer Defensive13.23
Industrials12.38
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Dusit Medical Services PLCHealthcareHealthcare14.95
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services11.80
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive11.19
Asia Aviation PLCIndustrialsIndustrials10.47
MK Restaurant Group Public Co LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical9.54
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล