กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History31/01/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund-0.41.34.730.3-2.4
+/-Cat2.9-14.414.112.4-3.6
+/-Idx6.2-12.023.511.7-4.4
 
Key Stats
NAV
24/02/2017
 THB 43.97
Day Change -0.22%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/02/2017
 THB 6479.11
Share Class Size (Mil)
23/02/2017
 THB 6479.11
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns24/02/2017
YTD-3.65
3 Years Annualised11.44
5 Years Annualised16.13
10 Years Annualised15.77
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks88.360.0088.36
Bonds0.660.000.66
Cash5.600.005.60
Other5.530.145.38
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services23.35
Basic Materials22.45
Consumer Cyclical19.31
Energy11.92
Consumer Defensive9.19
Top 5 HoldingsSector%
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services11.47
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials11.40
Energy Absolute PCLEnergyEnergy10.54
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical10.05
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services9.17
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล