กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History30/06/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund75.9-0.41.34.79.0
+/-Cat37.62.9-14.414.1-1.2
+/-Idx44.36.2-12.023.5-2.9
 
Key Stats
NAV
28/07/2016
 THB 40.98
Day Change 0.41%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/07/2016
 THB 5171.97
Share Class Size (Mil)
27/07/2016
 THB 5171.97
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns28/07/2016
YTD17.02
3 Years Annualised6.56
5 Years Annualised16.99
10 Years Annualised15.70
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.930.0086.93
Bonds0.000.000.00
Cash4.940.004.94
Other8.280.158.13
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical25.68
Industrials19.80
Financial Services19.20
Healthcare16.17
Basic Materials11.67
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare14.00
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials10.10
Bangkok Expressway and Metro PCLIndustrialsIndustrials10.09
Krung Thai Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services8.33
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services8.29
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล