กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
          | 
          BTP
Fund-0.41.34.730.38.1
+/-Cat2.9-14.414.112.4-3.2
+/-Idx6.2-12.023.511.7-2.7
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 50.00
Day Change -1.71%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
18/10/2017
 THB 8781.89
Share Class Size (Mil)
18/10/2017
 THB 8781.89
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD9.55
3 Years Annualised12.43
5 Years Annualised11.47
10 Years Annualised13.13
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks84.730.0084.73
Bonds4.390.004.39
Cash3.090.003.09
Other7.930.147.79
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.77
Utilities19.68
Consumer Defensive18.14
Consumer Cyclical14.39
Communication Services10.83
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.89
Global Power Synergy PCLUtilitiesUtilities9.57
Thai Union Group PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive9.36
Total Access Communication PCLCommunication ServicesCommunication Services9.18
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical9.15
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP