กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History30/06/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund14.675.9-0.41.34.0
+/-Cat----2.9
+/-Idx14.944.36.2-12.05.2
 
Key Stats
NAV
31/07/2015
 THB 34.66
Day Change 0.99%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
31/07/2015
 THB 5113.33
Share Class Size (Mil)
31/07/2015
 THB 5113.33
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns31/07/2015
YTD3.66
3 Years Annualised11.98
5 Years Annualised20.58
10 Years Annualised15.02
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/09/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.250.0090.25
Bonds0.000.000.00
Cash9.920.009.92
Other0.020.19-0.17
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical30.12
Financial Services28.25
Basic Materials15.06
Consumer Defensive13.99
Industrials10.19
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials13.59
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive12.63
Bangkok Life Assurance PLCFinancial ServicesFinancial Services12.13
MK Restaurant Group Public Compa... Consumer CyclicalConsumer Cyclical10.88
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.67
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล