กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
          | 
          BTP
Fund1.34.730.313.32.8
+/-Cat-14.414.112.4-5.91.3
+/-Idx-12.023.511.7-4.4-0.9
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 52.84
Day Change -0.61%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/05/2018
 THB 11803.65
Share Class Size (Mil)
23/05/2018
 THB 11803.65
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD2.22
3 Years Annualised14.44
5 Years Annualised7.59
10 Years Annualised13.53
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.850.0086.85
Bonds4.860.004.86
Cash2.240.002.24
Other6.180.146.05
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Utilities26.63
Consumer Defensive23.70
Consumer Cyclical15.15
Industrials12.89
Basic Materials11.52
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical13.16
Bangkok Expressway and Metro PCLIndustrialsIndustrials11.19
Global Power Synergy PCLUtilitiesUtilities10.83
TOA Paint (Thailand) PCLBasic MaterialsBasic Materials10.01
Banpu Power PCLUtilitiesUtilities9.26
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP