กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
          | 
          BTP
Fund-0.41.34.730.36.8
+/-Cat2.9-14.414.112.4-8.2
+/-Idx6.2-12.023.511.7-5.8
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 49.72
Day Change 0.12%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
15/12/2017
 THB 9532.77
Share Class Size (Mil)
15/12/2017
 THB 9532.77
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD8.95
3 Years Annualised13.69
5 Years Annualised9.36
10 Years Annualised13.74
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.700.0091.70
Bonds1.460.001.46
Cash6.930.006.93
Other1.661.74-0.08
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Utilities23.34
Consumer Defensive20.48
Financial Services17.25
Consumer Cyclical12.78
Energy9.17
Top 5 HoldingsSector%
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical11.68
Global Power Synergy PCLUtilitiesUtilities11.42
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services10.54
Banpu Power PCLUtilitiesUtilities9.90
Thai Union Group PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive8.49
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP