กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
          | 
          BTP
Fund-0.41.34.730.32.1
+/-Cat2.9-14.414.112.4-1.4
+/-Idx6.2-12.023.511.7-1.9
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 45.95
Day Change -0.10%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 7650.14
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 7650.14
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD0.68
3 Years Annualised7.48
5 Years Annualised12.85
10 Years Annualised14.38
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.860.0091.86
Bonds0.000.000.00
Cash5.020.005.02
Other3.260.153.11
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.27
Basic Materials19.58
Consumer Defensive17.74
Communication Services15.27
Energy9.78
Top 5 HoldingsSector%
Total Access Communication PCLCommunication ServicesCommunication Services14.03
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials13.09
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services12.60
Thai Union Group PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive10.23
Energy Absolute PCLEnergyEnergy8.99
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล | BTP