กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History28/02/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund-0.41.34.730.3-3.7
+/-Cat2.9-14.414.112.4-4.1
+/-Idx6.2-12.023.511.7-5.1
 
Key Stats
NAV
24/03/2017
 THB 44.51
Day Change 0.10%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/03/2017
 THB 6760.38
Share Class Size (Mil)
24/03/2017
 THB 6760.38
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns24/03/2017
YTD-2.47
3 Years Annualised10.61
5 Years Annualised14.63
10 Years Annualised15.79
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.760.0091.76
Bonds0.000.000.00
Cash4.760.004.76
Other3.620.143.48
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Basic Materials21.95
Consumer Cyclical17.64
Consumer Defensive15.60
Energy12.24
Utilities10.94
Top 5 HoldingsSector%
Energy Absolute PCLEnergyEnergy11.23
Global Power Synergy PCLUtilitiesUtilities10.04
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare9.08
Bangkok Life Assurance PCLFinancial ServicesFinancial Services8.95
Siam Global House PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.47
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล