กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Fund14.675.9-0.41.33.9
+/-Cat15.537.62.9-14.49.1
+/-Idx14.944.36.2-12.014.0
 
Key Stats
NAV
26/11/2015
 THB 34.95
Day Change -0.96%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
25/11/2015
 THB 5069.67
Share Class Size (Mil)
25/11/2015
 THB 5069.67
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
Returns
Trailing Returns26/11/2015
YTD4.50
3 Years Annualised6.15
5 Years Annualised17.26
10 Years Annualised14.92
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.570.0089.57
Bonds0.100.000.10
Cash4.940.004.94
Other5.540.155.39
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical25.40
Industrials16.87
Financial Services16.43
Basic Materials15.63
Consumer Defensive13.16
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials14.00
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive11.79
Bangkok Dusit Medical Services PLCHealthcareHealthcare11.19
MK Restaurant Group Public Compa... Consumer CyclicalConsumer Cyclical10.39
Asia Aviation PLCIndustrialsIndustrials10.22
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล