10 อันดับกองทุน RMF Equity (Nov 2016)

RMF เครื่องมืออย่างดีสำหรับการจัดพอร์ตลงทุนเพื่อการเกษียณ ตามมาดูผลตอบแทนประจำเดือนล่าสุดกันครับ

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1ปี

 RMF1Nov

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

 RMF3Nov

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

RMF5Nov

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst