10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนพฤศจิกายน

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2560  แล้วนะคะ ใกล้หมดเวลาซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเข้าไปทุกวัน เรามาดูข้อมูลผลตอบแทนกองทุนแล้วตัดสินใจเลือกซื้อก่อนหมดปีภาษีกันคะ

Morningstar 04/12/2560

ผลตอบแทนกองทุนLTF ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน2560

ทางมอร์นิ่งสตาร์ขอสรุปข้อมูลผลตอบแทนกองทุนLTF เพื่อให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนในปีนี้คะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

LTF 1Y Nov

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

LTF 3Y Nov

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

LTF 5Y Nov

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

About Author

Morningstar