10 อันดับกองทุน RMF Equity ประจำเดือนพฤศจิกายน

กองทุน RMF Equity ในปีนี้ ผลตอบแทนไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียว ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนท่านใดยังไม่เคยลงทุน RMF ต้องศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนนะคะ 

Morningstar 06/12/2560

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ทางมอร์นิ่งสตาร์ขอสรุปข้อมูลผลตอบแทนกองทุน RMF Equity เพื่อให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนในปีนี้คะ 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1ปี

RMF 1Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

RMF 3Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

RMF 5Y

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar