10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนมกราคม 2561

ผ่านไปแล้วกับเดือนมกราคม กองทุน LTF มีเงินไหลออกสุทธิในเดือนนี้ทั้งสิ้น

Morningstar 02/02/2561

ผ่านไปแล้วกับเดือนมกราคม กองทุน LTF มีเงินไหลออกสุทธิทั้งสิ้น -12,470 ล้านบาท พร้อมกับ New High ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปีที่แล้วหากเรายังพอจำกันได้ เงินไหลเข้าสุทธิในกลุ่มกองทุนประหยัดภาษีนั้นไปกระจุกตัวอยู่อย่างมากในช่วงธันวาคม (เฉพาะเดือนธันวาคมเงินไหลเข้าในกลุ่ม LTF ถึง 25,422 ล้านบาท) ดังนั้นปีนี้ไม่ต้องรอกันถึงสิ้นปีกันนะคะ เริ่มศีกษาเปรียบเทียบข้อมูล แล้วซื้อแบบ Dollar Cost กันได้เลยคะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1ปี 

LTF 1Y Jan

 

 

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

LTF 3Y Jan

 

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

LTF 5Y Jan

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

LTF 7Y

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

About Author

Morningstar