บทสัมภาษณ์พิเศษ Awards Winners

ตามไปดูมุมมองและเทคนิคในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จจากบทสัมภาษณ์พิเศษของกองทุนและบลจ.ที่ได้รับ Morningstar Awards 2018 

Morningstar 20/03/2561

Awards

ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษของกองทุนและบลจ.ที่ได้รับ Morningstar Awards 2018

 

Morningstar Category Awards

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เซ็ท เพิ่มพูนปันผลเปิด

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีไดนามิค

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

Morningstar Fund House Awards

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

Long Term Equity and Retirement Mutual Fund Awards

กองทุนหุ้นระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน  ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

 

About Author

Morningstar