10 อันดับกองทุน RMF Equity ประจำเดือนเมษายน

ข้อมูลผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ประจำเดือนเมษายน มาแล้วนะคะ สนใจลงทุนกองไหน อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

Morningstar 10/05/2561

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนเมษายน2561

ทางมอร์นิ่งสตาร์ขอสรุปข้อมูลผลตอบแทนกองทุน RMF Equity เพื่อให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1ปี

R1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

R2

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

R3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 7ปี (%ต่อปี)

R4

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar