10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ค่อนข้างผันผวน ถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนทยอยเข้าลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีกันนะคะ

Morningstar 05/07/2561

ผลตอบแทนกองทุนLTF ย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2561

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ค่อนข้างผันผวน ถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนทยอยเข้าลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีกันนะคะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1ปี 

LTF1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

LTF3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

LTF5

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

LTF7

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar