10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 แล้วนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังเลือกกองทุน LTF วันนี้เรามีข้อมูลมาเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ

Morningstar 06/08/2561

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 แล้วนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังเลือกกองทุน LTF วันนี้เรามีข้อมูลมาเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar