10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนสิงหาคม 2561

SET Index กลับมายืนเหนือ 1700 จุดอีกแล้วในช่วงนี้ อย่าลืมทยอยซื้อกองทุน LTF กันนะคะ 

Morningstar 05/09/2561

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม 2561 

SET Index กลับมายืนเหนือ 1700 จุดอีกแล้วในช่วงนี้ อย่าลืมทยอยซื้อกองทุน LTF กันนะคะ 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี) 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี) 5Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)  

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2561 

 

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา 

 

About Author

Morningstar