10 อันดับกองทุน RMF Equity ประจำเดือนสิงหาคม 2561

มาดูอันดับกองทุนหุ้นเพื่อวัยเกษียณอย่าง RMF Equity กันต่อเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

Morningstar 05/09/2561

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม 2561 

มาดูอันดับกองทุนหุ้นเพื่อวัยเกษียณอย่าง RMF Equity กันต่อเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ที่มา: Morningstar Direct 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา 

 

About Author

Morningstar