10 อันดับกองทุน RMF Equity ประจำเดือนกันยายน 2561

มาต่อกันที่กองทุน RMF Equity นะคะว่ามีกองใดให้ผลตอบแทนน่าสนใจบ้าง

Morningstar 11/10/2561

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2561

มาต่อกันที่กองทุน RMF Equity นะคะว่ามีกองใดให้ผลตอบแทนน่าสนใจบ้าง

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar