ผลตอบแทนกองทุนรวม Index Fund

การลงทุนในกองทุนรวมดัชนียังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่หรือไม่ในสภาวะตลาดปัจจุบัน วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ

Morningstar 01/11/2561

ในปีนี้การลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่หลายคนคาดหวัง โดยจะเห็นได้จากกองทุนกลุ่มที่ได้รับความนิยมในปีนี้อย่าง Equity Large-Cap ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงถึง 7 หมื่นกว่าล้านบาท ทำให้กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สินทำสถิติสูงสุดไปกว่า 7 แสนล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่หากมาดูด้านผลตอบแทน YTD จะอยู่ที่ 0.21% เท่านั้น ในขณะเดียวกันกองทุนตราสารหนี้อย่าง Short Term Bond, Mid/Long Term Bond ก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.64% และ 0.36% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่ากลุ่มกองทุนหุ้นใหญ่เพียงเล็กน้อย และทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นอาจเป็นปัจจัยทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนตราสารหนี้

อย่างไรก็ตามยังมีกองทุนอีกประเภทหนึ่งอย่างกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนหุ้นใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา (ในที่นี้จะใช้ SET 50 Index Fund มาเป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบ)

ที่มา: Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2018

กลุ่มกองทุน SET 50 Index Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย YTD ที่ 4.05% ต่ำกว่า SET 50 TR ที่ 4.73% ในขณะที่กลุ่ม Equity Large-Cap ที่ไม่รวม SET 50 Index Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย YTD ที่ -0.03% ซึ่งคล้ายกับช่วง 3 ปีและ 5 ปี ที่ SET 50 Index Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มกองทุนหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ค่า Standard Deviation ซึ่งบอกค่าความเสี่ยงของกองทุน SET 50 Index Fund อยู่ในระดับสูงกว่า Equity Large-Cap ซึ่งอาจเกิดจากน้ำหนักของหุ้นที่กองทุนถืออยู่อาจกระจุกตัวตามน้ำหนักของดัชนีชี้วัดทำให้มีค่าความเสี่ยงมากกว่า

อีกปัจจัยหนึ่งที่ถือเป็นข้อดีของกองทุน Index Fund คือค่าธรรมเนียมที่ต่ำซึ่งกองทุนดัชนีบริหารแบบ Passive Strategy หรือลงทุนตามดัชนีชี้วัด (Benchmark) ทำให้มีต้นทุนการบริหารที่ต่ำกว่ากองทุนรวมที่บริหารแบบ Active Strategy โดยกองทุนดัชนี SET 50 Index Fund มีค่าเฉลี่ย Net expense ratio ปี 2017 ที่ 0.88% ซึ่งต่ำกว่ากองทุนหุ้นใหญ่ที่ 1.79%

ปัจจุบันมีกองทุนดัชนี SET 50 Index Fund จำนวน 14 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนดัชนีที่เป็นกองทุนประหยัดภาษี 7 กองและกองทุนดัชนีที่ไม่ใช่กองทุนประหยัดภาษี 7 กอง อย่างไรก็ดีแม้ว่ากองทุน Index Fund จะมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันคือลงทุนตามดัชนีชี้วัด แต่ผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ โดยกองทุนรวมดัชนี SET 50 Index Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย YTD ตั้งแต่ 3.62%-4.42% และมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตั้งแต่ 0.48%-1.39% ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.86% ต่อปี

ที่มา: Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2018

ฉะนั้นกองทุนดัชนีอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนหุ้นในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคลนะคะ

About Author

Morningstar