สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2019 (4)

หัวข้อสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมกองทุน LTF และ RMF รวมทั้งข้อมูลกองทุน CG และ ESG ในประเทศไทยกันค่ะ

Morningstar 12/04/2562

ปัจจุบันกองทุน LTF มีจำนวน 92 กอง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากปี 2018 และ กองทุนกลุ่ม RMF มีจำนวน 212 กอง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% แบ่งออกเป็น RMF - Equity 1.3 แสนล้านบาท หรือ 48.6% ของมูลค่ากองทุน RMF ทั้งหมด ตามมาด้วย RMF - Fixed Income มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7.8 หมื่นล้านบาท หรือ 28.6% ของมูลค่ากองทุน RMF ทั้งหมด

ด้านเงินไหลเข้า-ออกกองทุน LTF ในไตรมาสแรกนั้นมีเงินไหลออกสุทธิ -6.4 พันล้านบาท น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ -1.4 หมื่นล้านบาท โดยในไตรมาสแรกนี้มีกองทุน LTF เปิดใหม่ 1 กอง จาก บลจ. บัวหลวง ส่วนกองทุน RMF นั้นมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ มาจาก RMF – Equity 925 ล้านบาท และ RMF – Fixed Income 511 ล้านบาท และมีการเปิดกองทุน RMF-Allocation 1 กองทุนจาก บลจ. กรุงศรี ทำให้ในปัจจุบันมีจำนวนกองทุน RMF ทั้งหมด 212 กอง

ผลตอบแทนกองทุนประหยัดภาษีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา นำโดยกองทุน RMF – Equity ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเกือบ 8% จากที่ติดลบในไตรมาสที่แล้ว ตามมาด้วยกองทุน LTF มีผลตอบแทนเฉลี่ย 4.4% โดยสาเหตุที่กองทุน RMF – Equity ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า LTF นั้นเกิดจากของผลตอบแทนกองทุนหุ้นต่างประเทศที่เป็นกองทุน RMF ที่ค่อนข้างสูง เช่น China Equity 16.8%, Global Technology 16.8%, Global Equity 12.8% ทำให้ผลตอบแทนกองทุน RMF - Equity มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่ากองทุน LTF ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ส่วนแบ่งตลาดกองทุน LTF ยังคงมี บลจ. บัวหลวงเป็นผู้นำตลาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.1 แสนล้านบาทหรือ 28% ของมูลค่าตลาด บลจ. กสิกรไทย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.2 หมื่นล้านบาท หรือ 21% ของมูลค่าตลาด และตามมาด้วย บลจ. กรุงศรี บลจ. ไทยพาณิชย์ และบลจ. ยูโอบี ที่ 16% 11% และ 7% ตามลำดับ รวมส่วนแบ่งตลาดของ 5 อันดับแรก 83%  

ตลาดกองทุน RMF ก็มีผู้นำตลาดที่คล้ายกันกับกองทุน LTF เช่น บลจ. บัวหลวง 28%, บลจ. กสิกรไทย 21%, บลจ. กรุงศรี 12%, บลจ. ไทยพาณิชย์ 12% แต่ต่างกันที่อันดับ 5 คือ บลจ.ทหารไทย 6% รวม 5 บลจ. แรกมีส่วนแบ่งตลาดกองทุน RMF 81%

ปัจจุบันกองทุนธรรมาภิบาล (Corporate Governance) หรือการลงทุนแบบยั่งยืน (ESG) เริ่มมีมูลค่าทรัพย์สินที่สูงขึ้น โดยมีจำนวนทั้งหมด 17 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากปี 2018 มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 3 เดือนอยู่ที่ 5.4% และในจำนวน 17 กองทุนนี้มีถึง 10 กองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating อยู่ในระดับสูงหรือ 5 ลูกโลก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่มีการให้ความสำคัญกับการลงทุนแบบยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนกองทุน ESG ในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

**ที่มา: บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด www.morningstarthailand.com

***ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar