10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้ว เริ่มลงทุน LTF กันหรือยังคะ วันนี้มาดูอันดับผลตอบแทน LTF ประจำเดือนมิถุนายนกันค่ะ

Morningstar 03/07/2562

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2562

ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้ว เริ่มลงทุน LTF กันหรือยังคะ วันนี้มาดูอันดับผลตอบแทน LTF ประจำเดือนมิถุนายนกันค่ะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ทั้งนี้ท่านนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar