ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

รู้จักกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

นักลงทุนหลายท่านอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund กันมาบ้างแล้ว วันนี้เรามาดูกันว่ากองทุนประเภทนี้คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง

Morningstar 27/02/2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในวงกว้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีการระดมทุนเพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณการก่อสร้างหรือการลงทุน หรือเป็นการช่วยลดภาระหนี้สาธารณะจากการกู้เงินสำหรับโครงการของภาครัฐ

ลักษณะสำคัญของ Infrastructure Fund

- เป็นกองทุนปิด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขาย มีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 2,000 ล้านบาท (ยกเว้นกิจการไฟฟ้าขั้นต่ำ 500 ล้านบาท)

- มีคำว่า “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” นำหน้าชื่อกองทุน และคำแสดงประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน

- ประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนมีดังนี้ 1) ระบบขนส่งทางราง 2) ประปา 3) ท่าอากาศยาน 4) โทรคมนาคม 5) ระบบบริหารจัดการน้ำ/ ชลประทาน 6) ไฟฟ้า 7) ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน 8) ท่าเรือน้ำลึก 9) พลังงานทางเลือก และ 10) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 11) ระบบจัดการของเสีย 12) กิจการตาม 1-11 หลายกิจการประกอบกัน

- สามารถลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จได้ (Greenfield Project) โดยหากเป็น Greenfield Project ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนต้องขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปไม่ต่ำกว่า 500 ราย และต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่เป็น Greenfield Project มากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนจะต้องขายให้นักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยมีอย่างน้อย 35 ราย และห้ามจดทะเบียนในตลาดจนกว่าจะเริ่มมีรายได้

ผลตอบแทนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ผลตอบแทนจาก Infrastructure Fund มี 2 รูปแบบคือ เงินปันผล และ กำไรจากส่วนต่างราคา

- สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยจะจ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเงินปันผลจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา 10 ปีโดยนับจากปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม

- ผู้ถือหน่วยลงทุนยังมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) เนื่องจากกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 7 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินรวมราว 3.47 แสนล้านบาทโดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เป็นกองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1.46 แสนล้านบาท มีอัตราปันผลตอบแทนที่ 5.9%  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นอีกทางเลือกการสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรทำความเข้าใจที่มาของผลตอบแทนว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนักลงทุน เช่น โครงการที่ลงทุนอาจมีผลตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการจริง เช่นทางพิเศษ หรือบางโครงการมีผลตอบแทนที่ไม่ขึ้นอยู่กับการใช้บริการจริง เช่น รายได้จากสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว ทำให้อาจมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

About Author

Morningstar