10 อันดับกองทุน RMF - Equity – กุมภาพันธ์ 2022

10 อันดับกองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022

Morningstar 10/02/2565
Facebook Twitter LinkedIn

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

5y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar