Awards Winner - RMF Equity

Morningstar Awards 2018 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มาฟังบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุนกันเลยครับ

Morningstar 20/03/2561

 Logo 2018

ถือเป็นครั้งแรกสำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพที่สามารถคว้ารางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมประเภท ตราสารทุนไปได้ โดยกองทุนมีความโดดเด่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 9.78% ต่อปี กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตกำไรสูง โดยเฉพาะหุ้นที่มีการเติบโตในลักษณะที่นักลงทุนในตลาดมองข้าม ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในอัตราที่สูงกว่าตลาด

ในวันนี้เราจะมารู้จัก กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กันให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุน บลจ. กรุงศรี

คำถาม: โปรดระบุไฮไลท์สำคัญในการปรับพอร์ตการลงทุนตลอดทั้งปี 2017 สินทรัพย์ตัวใดคือปัจจัยที่สำคัญที่ท่านคิดว่าเป็นผลให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จสร้างผลตอบแทนได้ดี

คำตอบ: ในปี 2017 กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตของกำไรที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักทรัพย์ที่เติบโตในลักษณะที่นักลงทุนในตลาดมองข้าม (unperceived growth) ส่วนหลักทรัพย์ที่ได้สร้างผลตอบแทนในระดับสูงให้แก่กองทุน  ได้แก่ BEAUTY RS SAWAD และ AOT เป็นต้น เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่กำไรสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

คำถาม: มุมมองตลาดในปี 2018 ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ตลาดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด รวมถึงท่านมีวิธีการลดความเสี่ยงอย่างไร

คำตอบ: การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2018 มีแนวโน้มเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น จากหลักทรัพย์ในดัชนีที่ซื้อขายกันที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (price-to-earnings ratio) หรือที่อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (price-to-book ratio) ที่สูงขึ้นกว่าระดับอัตราส่วนในอดีต ดังนั้น เราจะเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นรายตัว (bottom up) โดยจะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับปัจจัยด้านคุณภาพของกำไร (earnings quality) รวมถึงหลีกเลี่ยงหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความคาดหวังไว้ในระดับที่สูง โดยเชื่อว่าหลักทรัพย์ที่กำไรเติบโตในอัตราที่สูงมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าดัชนีท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจที่ขยายตัว

คำถาม: โปรดระบุความเสี่ยงสำคัญที่จะมากระทบต่อตลาดการเงิน เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น   ท่านคิดว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างไร

คำตอบ: สำหรับความเสี่ยงในปี 2018 เราคาดว่าประเด็นดังกล่าว มีแนวโน้มอยู่ที่ปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดต่อความผันผวน (VIX) ที่ปรับตัวสูงขึ้น และต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ตลาดคุ้นชินกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำมาตลอดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนจึงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นรายตัว โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความคาดหวังไว้ในระดับที่สูง

คำถาม: บลจ.ของท่านมีการจัดทีมการลงทุนอย่างไร ปีที่ผ่านมาบลจ.ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมบ้างหรือไม่ บลจ.มีแผนที่จะขยายหรือเพิ่มทีมในอนาคตอันใกล้หรือไม่

คำตอบ: บลจ.กรุงศรี มุ่งเน้นการลงทุนในลักษณะเป็นทีม กล่าวคือ นอกจากจะสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและความเข้าใจทั้งทางด้านกว้างและทางด้านลึกของบริษัทที่จะเข้าลงทุนแล้ว บลจ.กรุงศรี ยังส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในการลงทุนร่วมกันเป็นทีม และยังส่งเสริมให้เกิดการถกเถียงกันในด้านความคิด ทั้งนี้ เพื่อนำมาซึ่งการตัดสินใจที่แม่นยำและเป็นประโยชน์สูงสุด โดยในปีที่ผ่านมา บลจ.กรุงศรี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนดังกล่าว

คำถาม: โปรดระบุปัจจัยที่ท่านคิดว่าทีมการลงทุน หรือกระบวนการใด ที่บลจ.ของท่านต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ

คำตอบ: บริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานของกระบวนการการบริหารกองทุนเช่นนี้ต่อไป โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ครอบคลุม เพื่อการคัดเลือกหลักทรัพย์คุณภาพดีให้กับกองทุน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ในการเปิดรับข่าวสารมุมมองใหม่ๆ ในเชิงการเงินการลงทุนให้ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

 

About Author

Morningstar