หมวดคำศัพท์

Equities

An alternative term for shares.