หมวดคำศัพท์

Valoren

A Swiss system for numbering financial instruments.