หมวดคำศัพท์

4 Tigers

Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan.