หมวดคำศัพท์

Investment manager

See fund manager.