กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-8.7
+/-Cat8.63.0-7.8-6.6-9.2
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-10.9
 
Key Stats
NAV
19/10/2016
 THB 9.25
Day Change 0.12%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
19/10/2016
 THB 50.45
Share Class Size (Mil)
19/10/2016
 THB 50.45
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns19/10/2016
YTD-10.25
3 Years Annualised-6.16
5 Years Annualised3.18
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.230.0095.23
Bonds0.000.000.00
Cash5.710.045.67
Other0.060.97-0.90
Top 5 Regions%
United States42.92
Eurozone39.72
United Kingdom7.56
Australasia4.10
Europe - ex Euro3.96
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical57.50
Consumer Defensive32.45
Healthcare7.33
Technology2.73
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.15
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.21
Essilor International SAHealthcareHealthcare4.83
Williams-Sonoma IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.56
Christian Dior SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.40
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์