กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/08/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-8.0
+/-Cat8.63.0-7.8-6.6-8.2
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-9.4
 
Key Stats
NAV
26/09/2016
 THB 9.40
Day Change -0.86%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
26/09/2016
 THB 51.65
Share Class Size (Mil)
26/09/2016
 THB 51.65
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns26/09/2016
YTD-8.80
3 Years Annualised-5.18
5 Years Annualised4.02
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.270.0092.27
Bonds0.000.000.00
Cash8.180.008.18
Other0.000.45-0.45
Top 5 Regions%
United States42.47
Eurozone40.40
United Kingdom9.62
Europe - ex Euro4.56
Australasia2.95
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical60.95
Consumer Defensive28.29
Healthcare5.40
Real Estate2.90
Technology2.46
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.91
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.03
Essilor International SAHealthcareHealthcare4.69
Williams-Sonoma IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.43
Christian Dior SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.27
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์