กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/03/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-4.619.127.9-6.20.1
+/-Cat-----1.3
+/-Idx-4.06.1-8.9-11.8-1.3
 
Key Stats
NAV
16/04/2015
 THB 11.05
Day Change -0.86%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
16/04/2015
 THB 102.33
Share Class Size (Mil)
16/04/2015
 THB 102.33
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns16/04/2015
YTD0.76
3 Years Annualised6.78
5 Years Annualised9.98
10 Years Annualised-
12 Month Yield 9.12
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.780.0094.78
Bonds0.000.000.00
Cash5.720.285.44
Other0.000.22-0.22
Top 5 Regions%
United States45.06
Eurozone38.51
United Kingdom9.45
Europe - ex Euro6.21
Asia - Developed0.77
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical77.01
Consumer Defensive15.29
Real Estate3.88
Healthcare3.82
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.82
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.98
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.52
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.63
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.52
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์