กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History28/02/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-6.2-6.0-12.225.62.7
+/-Cat-7.8-6.6-14.410.12.5
+/-Idx-11.8-15.0-19.813.65.5
 
Key Stats
NAV
14/03/2018
 THB 10.76
Day Change 0.07%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
14/03/2018
 THB 69.04
Share Class Size (Mil)
14/03/2018
 THB 69.04
Front End Load  1.07%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns14/03/2018
YTD3.37
3 Years Annualised2.45
5 Years Annualised3.63
10 Years Annualised6.01
12 Month Yield 9.35
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.240.0090.24
Bonds0.000.000.00
Cash8.530.637.89
Other2.180.321.86
Top 5 Regions%
United States53.12
Eurozone30.60
Asia - Developed4.60
United Kingdom4.50
Asia - Emerging2.68
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical64.03
Consumer Defensive18.10
Financial Services8.25
Technology6.09
Healthcare3.53
Top 5 HoldingsSector%
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services4.55
adidas AGConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.80
Apple IncTechnologyTechnology3.74
Marriott International Inc Class AConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.58
The Estee Lauder Companies Inc C... Consumer DefensiveConsumer Defensive3.49
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์