กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/11/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-12.5
+/-Cat8.63.0-7.8-6.6-13.1
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-17.2
 
Key Stats
NAV
30/11/2016
 THB 9.02
Day Change -0.46%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
30/11/2016
 THB 49.41
Share Class Size (Mil)
30/11/2016
 THB 49.41
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns30/11/2016
YTD-12.48
3 Years Annualised-7.74
5 Years Annualised2.40
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.230.0095.23
Bonds0.000.000.00
Cash5.710.045.67
Other0.060.97-0.90
Top 5 Regions%
United States42.92
Eurozone39.72
United Kingdom7.56
Australasia4.10
Europe - ex Euro3.96
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical57.50
Consumer Defensive32.45
Healthcare7.33
Technology2.73
Top 5 HoldingsSector%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.96
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.15
Nike Inc BConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.37
PVH CorpConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.98
Constellation Brands Inc AConsumer DefensiveConsumer Defensive3.91
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์