กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-6.2-6.0-12.225.65.0
+/-Cat-7.8-6.6-14.410.16.0
+/-Idx-11.8-15.0-19.813.68.1
 
Key Stats
NAV
22/05/2018
 THB 11.06
Day Change 0.51%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
22/05/2018
 THB 68.24
Share Class Size (Mil)
22/05/2018
 THB 68.24
Front End Load  1.07%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns22/05/2018
YTD6.26
3 Years Annualised2.63
5 Years Annualised2.93
10 Years Annualised5.72
12 Month Yield 9.15
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/03/2018
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.010.0091.01
Bonds0.000.000.00
Cash7.180.256.93
Other2.410.342.07
Top 5 Regions%
United States51.52
Eurozone33.53
Europe - ex Euro3.41
Asia - Developed3.37
United Kingdom2.92
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical64.04
Consumer Defensive20.18
Financial Services7.86
Technology4.26
Healthcare3.67
Top 5 HoldingsSector%
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services4.63
adidas AGConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.62
Marriott International Inc Class AConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.75
Kering SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.73
The Estee Lauder Companies Inc C... Consumer DefensiveConsumer Defensive3.58
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์