กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/06/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-4.619.127.9-6.2-1.1
+/-Cat-----5.2
+/-Idx-4.06.1-8.9-11.8-6.8
 
Key Stats
NAV
30/06/2015
 THB 10.84
Day Change -0.86%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
30/06/2015
 THB 89.30
Share Class Size (Mil)
30/06/2015
 THB 89.30
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns30/06/2015
YTD-1.12
3 Years Annualised9.82
5 Years Annualised11.53
10 Years Annualised-
12 Month Yield 9.23
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/03/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.700.0092.70
Bonds0.000.000.00
Cash7.160.007.16
Other0.140.000.14
Top 5 Regions%
United States47.28
Eurozone36.33
United Kingdom9.14
Europe - ex Euro5.86
Asia - Emerging0.79
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical73.16
Consumer Defensive19.23
Real Estate3.87
Healthcare3.74
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.75
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.92
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.46
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.58
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.48
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์