กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/01/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-4.619.127.9-6.2-1.7
+/-Cat1.58.63.0-7.80.4
+/-Idx-4.06.1-8.9-11.80.6
 
Key Stats
NAV
27/02/2015
 THB 11.19
Day Change 0.13%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
27/02/2015
 THB 115.13
Share Class Size (Mil)
27/02/2015
 THB 115.13
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns27/02/2015
YTD2.06
3 Years Annualised8.42
5 Years Annualised13.21
10 Years Annualised-
12 Month Yield 8.94
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.740.0094.74
Bonds0.000.000.00
Cash6.860.016.85
Other0.001.60-1.60
Top 5 Regions%
United States41.62
Eurozone33.20
Europe - ex Euro12.55
United Kingdom7.00
Asia - Developed5.62
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical78.47
Consumer Defensive17.43
Real Estate2.17
Healthcare1.94
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.80
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.95
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.50
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.61
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.51
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์