กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund27.9-6.2-6.0-12.223.1
+/-Cat3.0-7.8-6.6-14.48.8
+/-Idx-8.9-11.8-15.0-19.812.3
 
Key Stats
NAV
14/12/2017
 THB 10.28
Day Change 0.00%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
13/12/2017
 THB 55.60
Share Class Size (Mil)
13/12/2017
 THB 55.60
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns14/12/2017
YTD23.97
3 Years Annualised1.26
5 Years Annualised3.95
10 Years Annualised4.20
12 Month Yield 9.80
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.410.0095.41
Bonds0.000.000.00
Cash11.001.629.38
Other0.004.79-4.79
Top 5 Regions%
United States53.12
Eurozone30.76
United Kingdom4.37
Asia - Developed3.74
Asia - Emerging3.17
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical67.15
Consumer Defensive15.86
Financial Services7.39
Technology5.74
Healthcare3.86
Top 5 HoldingsSector%
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services4.48
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive4.21
Apple IncTechnologyTechnology3.93
Las Vegas Sands CorpConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.81
Marriott International Inc Class AConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.37
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์