กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-4.619.127.9-6.2-1.1
+/-Cat1.58.63.0-7.8-3.3
+/-Idx-4.06.1-8.9-11.8-11.2
 
Key Stats
NAV
20/11/2015
 THB 10.46
Day Change 0.27%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
20/11/2015
 THB 81.27
Share Class Size (Mil)
20/11/2015
 THB 81.27
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns20/11/2015
YTD-4.59
3 Years Annualised5.44
5 Years Annualised6.26
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.360.0089.36
Bonds0.000.000.00
Cash11.580.7210.86
Other0.000.22-0.22
Top 5 Regions%
United States52.96
Eurozone32.58
United Kingdom7.46
Europe - ex Euro6.99
Japan0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical74.87
Consumer Defensive16.10
Healthcare4.83
Real Estate4.19
Top 5 HoldingsSector%
Bank of Thailand Bond8.31
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.34
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.55
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.13
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.30
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์