กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund-4.619.127.9-6.22.6
+/-Cat-----3.4
+/-Idx-4.06.1-8.9-11.8-9.8
 
Key Stats
NAV
27/08/2015
 THB 10.54
Day Change 1.02%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
26/08/2015
 THB 82.21
Share Class Size (Mil)
26/08/2015
 THB 82.21
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns27/08/2015
YTD-3.82
3 Years Annualised6.82
5 Years Annualised10.78
10 Years Annualised-
12 Month Yield 8.89
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.640.0097.64
Bonds0.000.000.00
Cash4.770.124.65
Other0.002.29-2.29
Top 5 Regions%
United States47.11
Eurozone35.84
Europe - ex Euro8.29
United Kingdom7.74
Asia - Developed1.02
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical75.69
Consumer Defensive17.07
Real Estate3.76
Healthcare3.48
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.95
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.09
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.62
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.71
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.61
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์