กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/05/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-7.8
+/-Cat8.63.0-7.8-6.6-7.5
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-9.2
 
Key Stats
NAV
21/06/2016
 THB 9.39
Day Change 0.04%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
21/06/2016
 THB 58.64
Share Class Size (Mil)
21/06/2016
 THB 58.64
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns21/06/2016
YTD-8.88
3 Years Annualised-1.63
5 Years Annualised1.22
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks98.410.0098.41
Bonds0.000.000.00
Cash7.610.776.84
Other0.005.25-5.25
Top 5 Regions%
Eurozone42.88
United States39.87
United Kingdom8.90
Europe - ex Euro4.80
Australasia3.55
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical64.24
Consumer Defensive27.48
Healthcare4.58
Real Estate3.71
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.14
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.21
Essilor International SAHealthcareHealthcare4.83
Williams-Sonoma IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.56
Christian Dior SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.40
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์