กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History30/06/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund8.243.3-5.415.7-0.7
+/-Cat-----3.4
+/-Idx8.97.51.30.4-1.2
 
Key Stats
NAV
28/07/2015
 THB 11.56
Day Change -0.38%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
28/07/2015
 THB 16707.16
Share Class Size (Mil)
28/07/2015
 THB 16707.16
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns28/07/2015
YTD-5.63
3 Years Annualised8.41
5 Years Annualised15.09
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.69
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/09/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.040.0096.04
Bonds0.000.000.00
Cash4.240.004.24
Other0.380.66-0.28
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Communication Services22.63
Real Estate18.63
Financial Services14.48
Basic Materials12.97
Consumer Defensive11.34
Top 5 HoldingsSector%
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services12.21
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive10.89
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials7.99
TISCO Financial Group PLCFinancial ServicesFinancial Services7.66
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services6.74
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล