กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund8.243.3-5.415.7-5.7
+/-Cat9.05.0-2.20.0-0.6
+/-Idx8.411.71.22.44.4
 
Key Stats
NAV
27/11/2015
 THB 10.64
Day Change -0.25%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/11/2015
 THB 16582.47
Share Class Size (Mil)
27/11/2015
 THB 16582.47
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns27/11/2015
YTD-8.38
3 Years Annualised2.43
5 Years Annualised9.72
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.66
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.340.0096.34
Bonds0.000.000.00
Cash3.830.003.83
Other0.470.64-0.16
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.37
Communication Services20.04
Real Estate14.25
Basic Materials13.47
Energy12.63
Top 5 HoldingsSector%
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services9.64
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive9.46
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials9.34
Ptt PLCEnergyEnergy8.13
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services5.91
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล