กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/01/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund-5.415.7-14.213.62.1
+/-Cat-2.20.0-4.9-4.30.9
+/-Idx1.22.44.5-5.00.1
 
Key Stats
NAV
24/02/2017
 THB 10.29
Day Change -0.12%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/02/2017
 THB 18655.88
Share Class Size (Mil)
23/02/2017
 THB 18655.88
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns24/02/2017
YTD2.01
3 Years Annualised5.01
5 Years Annualised7.32
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.09
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.100.0089.10
Bonds0.000.000.00
Cash11.330.0011.33
Other0.390.83-0.44
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.24
Energy14.03
Basic Materials12.21
Real Estate10.15
Communication Services9.18
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.79
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.74
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials7.49
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare5.84
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.82
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล