กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund43.3-5.415.7-14.20.4
+/-Cat5.0-2.20.0-4.90.8
+/-Idx11.71.22.44.5-1.2
 
Key Stats
NAV
12/02/2016
 THB 9.52
Day Change -0.12%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
12/02/2016
 THB 15523.46
Share Class Size (Mil)
12/02/2016
 THB 15523.46
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns12/02/2016
YTD-1.54
3 Years Annualised-4.34
5 Years Annualised10.20
10 Years Annualised-
12 Month Yield 11.99
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.990.0091.99
Bonds0.000.000.00
Cash7.510.007.51
Other1.060.560.50
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.67
Communication Services17.71
Real Estate13.68
Basic Materials13.31
Energy10.80
Top 5 HoldingsSector%
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive8.77
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services8.65
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials8.56
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services5.93
Ptt PLCEnergyEnergy5.77
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล