กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund15.7-14.213.621.92.3
+/-Cat0.0-4.9-4.32.70.7
+/-Idx2.44.5-5.04.2-1.4
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 10.71
Day Change -1.13%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2018
 THB 20623.27
Share Class Size (Mil)
24/05/2018
 THB 20623.27
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD-0.54
3 Years Annualised5.24
5 Years Annualised1.38
10 Years Annualised12.87
12 Month Yield 12.15
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.250.0095.25
Bonds0.000.000.00
Cash5.100.005.10
Other0.400.75-0.35
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.04
Energy15.53
Basic Materials13.19
Consumer Cyclical9.88
Communication Services9.08
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.76
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials6.74
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.74
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.09
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services4.61
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล