กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund-5.415.7-14.213.615.4
+/-Cat-2.20.0-4.9-4.34.2
+/-Idx1.22.44.5-5.04.6
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 11.25
Day Change -1.50%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
18/10/2017
 THB 18955.11
Share Class Size (Mil)
18/10/2017
 THB 18955.11
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD16.42
3 Years Annualised3.90
5 Years Annualised5.89
10 Years Annualised12.25
12 Month Yield 7.17
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.800.0095.80
Bonds0.000.000.00
Cash4.740.004.74
Other0.300.84-0.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.07
Energy14.87
Basic Materials12.90
Consumer Cyclical9.89
Communication Services8.82
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.45
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials6.91
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials6.63
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.72
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services5.17
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล