กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History30/04/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund43.3-5.415.7-14.26.9
+/-Cat5.0-2.20.0-4.90.2
+/-Idx11.71.22.44.5-2.7
 
Key Stats
NAV
26/05/2016
 THB 9.75
Day Change 0.25%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2016
 THB 17212.42
Share Class Size (Mil)
24/05/2016
 THB 17212.42
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns26/05/2016
YTD6.09
3 Years Annualised-6.19
5 Years Annualised7.92
10 Years Annualised-
12 Month Yield 11.61
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.640.0090.64
Bonds0.000.000.00
Cash10.590.0010.59
Other0.421.65-1.23
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services25.41
Real Estate13.93
Basic Materials13.93
Energy13.21
Communication Services12.52
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials8.69
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services7.18
Ptt PLCEnergyEnergy6.65
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services6.41
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials6.27
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล