กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund-5.415.7-14.213.67.4
+/-Cat-2.20.0-4.9-4.33.8
+/-Idx1.22.44.5-5.03.3
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 10.39
Day Change -0.02%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 17898.80
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 17898.80
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD7.52
3 Years Annualised1.54
5 Years Annualised6.62
10 Years Annualised12.50
12 Month Yield 5.67
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.760.0095.76
Bonds0.000.000.00
Cash4.060.004.06
Other1.020.830.19
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.24
Energy15.05
Basic Materials14.31
Consumer Cyclical9.65
Real Estate8.81
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.61
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.52
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials6.86
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare6.00
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.47
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล