กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund43.3-5.415.7-14.212.2
+/-Cat5.0-2.20.0-4.9-2.1
+/-Idx11.71.22.44.5-3.9
 
Key Stats
NAV
27/10/2016
 THB 10.28
Day Change 0.33%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/10/2016
 THB 18875.47
Share Class Size (Mil)
27/10/2016
 THB 18875.47
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns27/10/2016
YTD11.82
3 Years Annualised-1.02
5 Years Annualised10.47
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.66
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks87.690.0087.69
Bonds0.000.000.00
Cash12.810.0012.81
Other0.100.59-0.49
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.28
Energy14.80
Basic Materials12.85
Real Estate11.15
Communication Services9.78
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.81
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials7.47
Ptt PLCEnergyEnergy7.34
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare5.87
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services5.53
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล