กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund61.88.243.3-5.47.8
+/-Cat15.93.40.6-0.91.8
+/-Idx21.28.97.51.31.9
 
Key Stats
NAV
16/04/2014
 THB 13.27
Day Change 0.87%
Morningstar Category™ Equity General
Fund Size (Mil)
16/04/2014
 THB 11119.53
Share Class Size (Mil)
16/04/2014
 THB 11119.53
Front End Load  0.50%
Total Expense Ratio
31/03/2013
  2.33%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns16/04/2014
YTD10.77
3 Years Annualised17.36
5 Years Annualised31.24
10 Years Annualised-
12 Month Yield 17.81
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล30/09/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.920.0097.92
Bonds0.000.000.00
Cash2.260.002.26
Other0.230.41-0.18
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Asia - Developed0.00
Canada0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Shin Corporation Public Co LtdCommunication ServicesCommunication Services11.03
Cp All Public Company LimitedConsumer DefensiveConsumer Defensive9.42
TISCO Financial Group Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services9.41
L.P.N. Development Public Compan... Real EstateReal Estate6.62
Bangchak Petroleum Public Compan... EnergyEnergy5.62
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล