กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund43.3-5.415.7-14.214.1
+/-Cat5.0-2.20.0-4.9-2.2
+/-Idx11.71.22.44.5-4.4
 
Key Stats
NAV
26/08/2016
 THB 10.63
Day Change 0.29%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/08/2016
 THB 19477.01
Share Class Size (Mil)
26/08/2016
 THB 19477.01
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns26/08/2016
YTD15.62
3 Years Annualised3.25
5 Years Annualised9.07
10 Years Annualised-
12 Month Yield 13.35
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.870.0090.87
Bonds0.000.000.00
Cash8.820.008.82
Other0.950.630.32
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services23.72
Energy12.83
Basic Materials12.80
Communication Services12.44
Real Estate12.28
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials8.14
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials8.09
Intouch Holdings PCLCommunication ServicesCommunication Services7.24
Ptt PLCEnergyEnergy7.03
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.23
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล