กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (THB)

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (THB)
Fund-5.415.7-14.213.64.0
+/-Cat-2.20.0-4.9-4.32.0
+/-Idx1.22.44.5-5.00.7
 
Key Stats
NAV
26/04/2017
 THB 10.55
Day Change 0.41%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/04/2017
 THB 17677.22
Share Class Size (Mil)
26/04/2017
 THB 17677.22
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (THB)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns26/04/2017
YTD4.59
3 Years Annualised1.84
5 Years Annualised5.65
10 Years Annualised12.95
12 Month Yield 8.10
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (THB)31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.980.0092.98
Bonds0.000.000.00
Cash7.810.007.81
Other0.521.30-0.79
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services20.00
Energy14.84
Basic Materials13.24
Real Estate9.85
Consumer Cyclical9.42
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy8.41
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials7.63
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials7.32
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare6.09
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.32
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (THB)