กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

Performance History31/03/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
Fund8.243.3-5.415.7-0.7
+/-Cat-----3.2
+/-Idx8.97.51.30.4-1.3
 
Key Stats
NAV
27/04/2015
 THB 12.79
Day Change -0.03%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
24/04/2015
 THB 17405.56
Share Class Size (Mil)
24/04/2015
 THB 17405.56
Front End Load  0.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลง ทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Returns
Trailing Returns27/04/2015
YTD1.93
3 Years Annualised9.41
5 Years Annualised20.64
10 Years Annualised-
12 Month Yield 10.43
Dividend Paying Frequency Quarterly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล31/03/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.920.0095.92
Bonds0.000.000.00
Cash3.490.003.49
Other0.870.280.59
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Communication Services19.39
Financial Services18.64
Real Estate18.37
Consumer Cyclical10.62
Consumer Defensive10.35
Top 5 HoldingsSector%
Shin Corporation Public Co LtdCommunication ServicesCommunication Services12.13
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive9.92
TISCO Financial Group PLCFinancial ServicesFinancial Services9.39
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services5.36
L P N Development PLCReal EstateReal Estate5.12
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล