กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Register to Unlock Ratings
Performance History30/06/2024
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
Fund---35.2-23.9-20.7
+/-Cat-----
+/-Idx---34.0-2.6-13.7
 
Key Stats
NAV
17/07/2024
 THB 3.57
Day Change -3.18%
Morningstar Category™ Alternative Energy Equity
Fund Size (Mil)
17/07/2024
 THB 502.85
Share Class Size (Mil)
17/07/2024
 THB 502.85
Front End Load  3.21%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)
Returns
Trailing Returns (THB)17/07/2024
YTD-18.04
3 Years Annualised-27.68
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR EURS&P Global Clean Energy TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)30/06/2024
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.000.0097.00
Bonds0.000.000.00
Cash12.179.043.14
Other0.000.14-0.14
Top 5 Regions%
United States49.91
Eurozone13.76
United Kingdom10.37
Europe - ex Euro7.74
Canada6.53
Top 5 Sectors%
Industrials28.96
Technology28.33
Utilities21.75
Basic Materials9.06
Consumer Cyclical5.36
Top 5 HoldingsSector%
Fluence Energy IncUtilitiesUtilities5.73
Array Technologies Inc Ordinary ... TechnologyTechnology4.73
Bloom Energy Corp Class AIndustrialsIndustrials4.52
First Solar IncTechnologyTechnology4.37
ReNew Energy Global PLC Ordinary... UtilitiesUtilities4.33
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)