กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2022
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
Fund-----24.8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
30/11/2022
 THB 6.65
Day Change 4.59%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
30/11/2022
 THB 776.35
Share Class Size (Mil)
30/11/2022
 THB 776.35
Front End Load  3.21%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)
Returns
Trailing Returns (THB)30/11/2022
YTD-24.84
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)30/09/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.990.0096.99
Bonds0.280.190.09
Cash171.72169.791.93
Other1.130.150.99
Top 5 Regions%
United States68.08
Europe - ex Euro7.06
Asia - Developed5.74
Asia - Emerging4.77
Eurozone4.28
Top 5 Sectors%
Industrials28.31
Technology27.73
Basic Materials17.50
Utilities12.21
Consumer Cyclical11.85
Top 5 HoldingsSector%
Sunnova Energy International IncTechnologyTechnology9.86
Plug Power IncIndustrialsIndustrials9.03
Sunrun IncTechnologyTechnology8.39
SolarEdge Technologies IncTechnologyTechnology4.65
Fluence Energy IncUtilitiesUtilities4.43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)