กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2022
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
Fund-----33.6
+/-Cat-----9.7
+/-Idx-----24.2
 
Key Stats
NAV
01/12/2022
 THB 6.54
Day Change -0.37%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
01/11/2021
 THB 57.76
Share Class Size (Mil)
01/12/2022
 THB 34.82
Front End Load  2.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และทางทหาร และ/หรือระบบขนส่งและการสัญจรต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำให้การเดินทางและระบบขนส่งรวมถึงระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)01/12/2022
YTD-33.80
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
Morningstar Gbl NR USDMSCI World GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า30/09/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.780.0096.78
Bonds0.000.000.00
Cash4.743.611.13
Other2.360.272.09
Top 5 Regions%
United States40.53
Asia - Emerging23.31
Japan9.06
Eurozone6.94
Australasia6.54
Top 5 Sectors%
Basic Materials30.05
Consumer Cyclical25.97
Technology21.98
Industrials19.62
Communication Services2.38
Top 5 HoldingsSector%
Global X Atnms & Elctrc Vhcls ETF56.72
Global X Lithium & Battery Tech ETF32.97
Global X China Electric Vehicle ETF7.28
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)