กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Performance History31/05/2024
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
Fund---42.39.1-2.6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
19/06/2024
 THB 6.03
Day Change -0.02%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
01/11/2021
 THB 57.76
Share Class Size (Mil)
19/06/2024
 THB 25.85
Front End Load  2.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และทางทหาร และ/หรือระบบขนส่งและการสัญจรต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำให้การเดินทางและระบบขนส่งรวมถึงระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)19/06/2024
YTD-2.98
3 Years Annualised-16.21
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
Morningstar Global Markets NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า31/03/2024
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks98.160.0098.16
Bonds0.000.000.00
Cash11.851.959.90
Other0.028.07-8.05
Top 5 Regions%
United States49.24
Japan13.49
Eurozone13.05
Asia - Developed8.07
Asia - Emerging5.99
Top 5 Sectors%
Technology38.74
Consumer Cyclical28.95
Industrials16.73
Basic Materials11.24
Communication Services4.33
Top 5 HoldingsSector%
Global X Atnms & Elctrc Vhcls ETF62.78
RobecoSAM Smart Mobility Equitie... 25.93
Xtrackers Future Mobility ETF 1C10.02
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)