กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Register to Unlock Ratings
Performance History31/08/2023
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
Fund----42.312.3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
18/09/2023
 THB 6.21
Day Change -0.59%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
01/11/2021
 THB 57.76
Share Class Size (Mil)
18/09/2023
 THB 28.68
Front End Load  2.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และทางทหาร และ/หรือระบบขนส่งและการสัญจรต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำให้การเดินทางและระบบขนส่งรวมถึงระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)18/09/2023
YTD9.05
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
Morningstar Gbl NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า30/06/2023
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.730.0096.73
Bonds0.000.000.00
Cash4.631.473.16
Other0.400.290.11
Top 5 Regions%
United States47.73
Eurozone13.67
Asia - Developed12.43
Japan10.54
Asia - Emerging6.67
Top 5 Sectors%
Technology44.92
Consumer Cyclical25.89
Industrials15.96
Basic Materials10.74
Communication Services2.49
Top 5 HoldingsSector%
Global X Atnms & Elctrc Vhcls ETF51.58
RobecoSAM Smart Mobility Equitie... 48.13
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)