กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 1.06
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ Global Bond Yes Yes 1.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม Equity Large-Cap Yes No 1.46
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity ชนิดเพื่อการออม Global Sector Focus Equity Yes No 1.06
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Sector Focus Equity Yes No 1.10
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy China Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า China Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.74
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.87
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.83
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.83
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดจ่ายเงินปันผล Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า) Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมำติก IA Equity Small/Mid-Cap Yes No 0.00