กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Sector Focus Equity Yes Yes 1.33
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม Global Sector Focus Equity Yes Yes 1.43
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม China Equity Yes Yes 0.23
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ Global Sector Focus Equity Yes No 2.45
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ Global Allocation Yes 0.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล ธีมเมติค ซีเล็คท์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม Global Allocation Yes 0.00
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน Global Sector Focus Equity Yes Yes 0.00
กองทุนรวมคนไทยใจดี Equity Large-Cap Yes No 1.61
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ Equity Large-Cap Yes No 1.97
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Emerging Market Equity Yes No 1.35
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy Global Sector Focus Equity Yes 1.26
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 0.97
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ Global Bond Yes 1.00
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity ชนิดเพื่อการออม Global Sector Focus Equity Yes No 0.25
กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Sector Focus Equity Yes 0.00