กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า China Equity Yes Yes 2.07
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ Japan Equity Yes Yes 2.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 1.73
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Equity Yes Yes 1.19
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน Global Equity Yes Yes 1.25
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ Global Equity Yes Yes 2.21
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 2.03
กองทุนเปิดเค Climate Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 1.35
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี Global Sector Focus Equity Yes No 1.89
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) Global Sector Focus Equity Yes No 1.74
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes Yes 1.27
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า Global Sector Focus Equity Yes No 2.14
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ China Equity Yes No 1.64
กองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes 1.18
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG Global Sector Focus Equity Yes No 1.77
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ ชนิดทั่วไป Global Equity Yes Yes 1.25
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม Global Equity Yes Yes 1.24
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน Global Equity Yes Yes 0.00