กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
Bualuang Thanarat 7/22 Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 1YD8 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 6MQ7 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 3MD2 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
Krungsri Foreign Fixed Inc 1Y9-NFRI(AI) Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
K Vietnam Equity SSF Vietnam Equity No 0.00
Asset Plus Fixed Income 6M1 NFRI Roll Over Bond No 0.00
LH Complex Return 1Y7M NFRI Miscellaneous No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 6MQ8 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
EASTSPRING Government Bond 1Y3 Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 1YD9 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 3MD3 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
Krung Thai Fxd Inc FIF Enhanced128 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
Bualuang Vietnam Equity SSF Vietnam Equity No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 6MQ9 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 3MD4 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 1YE1 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
Krungsri Foreign Fxd Inc 6M87-NFRI (AI) Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Double Struct Complex Ret 1YC NFRI Foreign Investment Miscellaneous No 0.00
Krungsri Foreign Fxd Inc 6M88-NFRI (AI) Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00