กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Equity Yes Yes 1.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) Emerging Market Equity Yes Yes 1.74
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Global Equity Yes Yes 0.71
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Global Equity Yes Yes 1.62
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม Equity Large-Cap Yes No 1.65
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Sector Focus Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ Global Sector Focus Equity Yes 0.00
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม Global Sector Focus Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity ชนิดเพื่อการออม Global Equity Yes 0.00
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล Global Equity Yes Yes 0.00