บทสัมภาษณ์พิเศษ Awards Winners

ตามไปดูมุมมองและเทคนิคในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จจากบทสัมภาษณ์พิเศษของกองทุนและบลจ.ที่ได้รับ Morningstar Awards 2017 

Facebook Twitter LinkedIn

Awards

ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษของกองทุนและบลจ.ที่ได้รับ Morningstar Awards 2017

 

Morningstar Category Awards

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงร่วทุน

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

Morningstar Fund House Awards

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Long Term Equity and Retirement Mutual Fund Awards

กองทุนหุ้นระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน  ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst