10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนเมษายน 2561

ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปี 2561 ท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีก็ทยอยซื้อกันได้แล้วนะคะ

Morningstar 08/05/2561
Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนกองทุนLTF ย้อนหลังประจำเดือนเมษายน2561

ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปี 2561 ท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีก็ทยอยซื้อกันได้แล้วนะคะ

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

LTF1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

LTF2

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

LTF3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7ปี (%ต่อปี)

LTF4

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar