Best Fund House - Domestic Fixed Income

Morningstar Awards 2020 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

เรามาทำความรู้จัก บลจ. พรินซิเพิล ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนตราสารหนี้ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ของท่านประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

คำตอบ มุ่งหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ซึ่งจะพิจารณาภาวะแวดล้อมทั้งตัวเศรษฐกิจในและนอกประเทศ พิจารณาความเสี่ยงทางด้านเครดิต และสภาพคล่องของตลาดโดยร่วม นอกจากนี้ บลจ. ใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยมองภาพตลาดในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีในระยะยาว สำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระยะสั้นบลจ. มีการวิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันท่วงที มีวินัยในดำเนินตามแผนหรือนโยบายที่วางไว้ เพื่อให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นไปตามความเหมาะสมของนโยบายกองทุน กระบวนการตรวจสอบและติดตามทำให้ผู้จัดการกองทุนดำเนินการตามแผนและกรอบที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คำถาม ท่านมีมุมมองต่อตลาดกองทุนรวมตราสารหนี้ไทยอย่างไรในปีนี้ และท่านมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเพื่อรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป

คำตอบ แม้ว่าทิศทางอัตราผลตอบแทนจะต่ำลงอย่างต่อเนื่อง แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ยังได้รับความนิยมจากนักลงทุน ทั้งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงเพื่อเป็นหลุมหลบภัยในยามตลาดหุ้นผันผวน และเป็นโอกาสการเข้าถึงตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนคุณภาพดีที่นักลงทุนรายย่อยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง บลจ. พรินซิเพิล ยังคงเน้นการบริหารพอร์ตแบบ Dynamic โดยมีการคาดหมายทิศทางอัตราผลตอบแทนเพื่อปรับ Duration รองรับกับทิศทางดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป

คำถาม หลังจากที่มีการเริ่มจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้มีผลกระทบกับ บลจ. ของท่านอย่างไรบ้าง และท่านมีวิธีการจัดการหรือปรับตัวอย่างไร

คำตอบ บลจ. พรินซิเพิล ให้ความระมัดระวังในแง่สภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้เอกชนที่อาจลดลงในช่วงแรกของการเก็บภาษีตราสารหนี้ จึงมีการเตรียมพร้อมให้กองทุนภายใต้การบริหารมีสินทรัพย์สภาพคล่องในสัดส่วนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตลาดสามารถปรับตัวกับการจัดเก็บภาษีได้ค่อนข้างดีทำให้สภาพคล่องกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อนหน้าแล้ว

บลจ. พรินซิเพิล ได้จัดตั้งกองทุน Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 4,400 ล้านบาท

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดในด้านวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ บลจ. ของท่านสามารถสร้างผลการดำเนินงานให้กับนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง

คำตอบ Discipline: ยึดมั่นในวินัยการลงทุนอย่างเคร่งครัด มองให้รอบด้าน ทั้งด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง มีความรอบคอบและรัดกุมในการตัดสินใจลงทุน

Focus: มีสมาธิอยู่กับงานที่ทำ ไม่ปล่อยให้จิตใจไขว้เขวกับเสียงรบกวนภายนอก

Empowered Employee: การรับฟังความคิดเห็นจากทีมงานและเปิดให้โอกาสในการตัดสินใจอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้จัดการกองทุนที่มีศักยภาพในตัวเองสูงทำให้ทีมสามารถสร้างผลงานได้ดี

คำถาม ท่านมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ในปีนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ กองทุนตราสารหนี้มีหลายประเภท ความแตกต่างของอายุเฉลี่ยของตราสารในกองทุนเป็นปัจจัยหลักต่อความผันผวนด้านราคา ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อให้สามารถเลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินลงทุน
ในภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้นมากกว่าการได้รับผลตอบแทนที่สูง เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทอื่นๆ การลงทุนในตราสารหนี้จึงเป็นเหมือนกระปุกออมสินที่เก็บออมเงินต้นและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องดี เมื่อมีโอกาสเหมาะสมนักลงทุนสามารถนำเงินออมในกระปุกนี้ไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ กองทุนตราสารหนี้จึงเป็นกองทุนหลักที่นักลงทุนต้องมี

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar