สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาส 1-2023

กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิ 4.0 หมื่นล้านบาท

Morningstar 19/04/2566
Facebook Twitter LinkedIn

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 1.5%

กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาสก่อนหน้า มีเงินไหลเข้าสุทธิ 4.0 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินจากกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุนรวมกันราว 3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งมีเงินไหลเข้ากลุ่ม Miscellaneous ซึ่งเป็นเงินจากกลุ่ม capital protected fix term มูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาท ในขณะที่กองทุน money market มีเงินไหลออกสูงสุดในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาสกว่า 2 หมื่นล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนตราสารหนี้เติบโตขึ้นจากเงินไหลเข้าสุทธิ

กองทุนตราสารหนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าราว 3% จากมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิ 2.2 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินไหลเข้าในกลุ่มกองทุน term fund และกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก หากนับเฉพาะกองทุน term fund ทั้งในและต่างประเทศจะมีมูลค่าเงินไหลเข้ารวมกันที่ระดับ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีกองทุน term fund เปิดใหม่รวม 75 กองทุน

กองทุนตราสารทุนเงินมีไหลเข้าสุทธิจากกองทุนต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเพียง 0.3% โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ 8.7 พันล้านบาท จากกลุ่มการลงทุนต่างประเทศเช่น จีน เวียดนาม สหรัฐ ในขณะที่หุ้นไทยเป็นเงินไหลออกสุทธิจากการไถ่ถอนเงินจากกองทุน LTF ในไตรมาสแรกของปีที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท

1

10 อันดับกลุ่มกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดตาม Morningstar Category

กองทุน Money Market มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 6.4 แสนล้านบาท หรือลดลงเกือบ 4% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากเงินไหลออกต่อเนื่องอีก 2.7 หมื่นล้านบาท หรือมากเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มกองทุน

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่มีเงินไหลออกจากกองทุน LTF

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่มีมูลค่าทรัพย์สินหดตัวต่อเนื่องอีก 5.8% ไปอยู่ที่ 5.8 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสที่ผ่านมานี้มีเงินไหลออกสุทธิ 7.0 พันล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลออกจากกองทุน LTF ราว 1.0 หมื่นล้านบาท ในขณะที่เป็นเงินไหลเข้าลงทุนในกองทุน RMF, SSF และกองทุนรวมทั่วไป  

2

เงินไหลออกสุทธิจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 3.9 แสนล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าราว 2.0% โดยมีเงินไหลออกสุทธิ 9 พันล้านบาท หรือไหลออกต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 เช่นเดียวกับกองทุน Mid/Long-term bond ที่มีเงินไหลออกสุทธิ 3.9 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินลดลง 1.2% จากสิ้นปีที่แล้ว

ด้านกองทุน flexible bond ที่มีการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดในไตรมาสแรกรวม 3.0 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินจากบลจ.ไทยพาณิชย์เกือบ 2 หมื่นล้านบาท โดยรวมกองทุนกลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สินหดตัวลง 10.0% จากไตรมาสก่อนหน้า ลงไปอยู่ที่ 2.7 แสนล้านบาท

กองทุน term fund มีเงินไหลเข้าสูงต่อเนื่องจากกองทุนเปิดใหม่

ทางฝั่งเงินไหลเข้าเป็นมูลค่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้งประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน โดยกองทุน Bond fix term มีเงินไหลเข้าสูงสุดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว หรือที่มูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาท ทำให้มูลค่าทรัพย์สินพุ่งขึ้นเกือบ 32% จากสิ้นปีที่แล้ว ขณะที่กลุ่ม capital protected fix term มีเงินไหลเข้าเป็นอันดับ 2 ด้วยมูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ที่เปิดใหม่รวม 11 กองทุน กองทุน Global bond มีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากมีเงินไหลออกต่อเนื่องเกือบ 2 ปี

3

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar