Awards Winner - RMF Fixed Income

Morningstar Awards 2017 ประเภทกองทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (RMF Fixed Income) ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Facebook Twitter LinkedIn

Awards

         

           ต้องยอมรับว่า กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ คือหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากผลงานในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 5ปีที่ผ่านมา (3.45% ต่อปี) อีกทั้งการผสมผสานพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน และสไตล์การลงทุนแบบเชิงรุกปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์อยุ่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพได้รางวัล Morningstar Awards กองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นและกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ในปีนี้ไปครอง

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst