10 อันดับกองทุน RMF Equity (Apr 2017)

ปีนี้หุ้นไทยผันผวน ใครกำลังจะลงทุน RMF กระจายไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ ตามไปดูผลตอบแทนกันครับ

Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือเมษนายน 2560

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1ปี

RMF1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

 RMF3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

RMF5

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst