10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Aug 2017)

หุ้นไทยเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงสุดของปีนี้ 2.54% แล้วกองทุนหุ้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

Facebook Twitter LinkedIn

ผลตอบแทนกองทุนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม 2560

นอกเหนือจากผลตอบแทนแล้ว ในเดือนนี้เราได้นำเสนอค่าความเสี่ยงเพอ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนั้นก็คือ Max Drawdown ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ อัตราผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งค่าความเสี่ยงที่นักลงทุนควรดูไว้เพื่อที่จะได้ประเมินตัวเองได้ว่าสามารถรับความเสี่ยงได่มากน้อยแค่ไหน

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 1ปี

Large1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี) Large3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

Large5

 

ผลตอบแทนกองทุนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม 2560

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 1ปี

 Small1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

Small3

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

Small5

 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst