Thailand Future Fund (TFFIF)

สำหรับท่านนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Thailand Future Fund ที่กำลังจะระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป วันนี้มอร์นิ่งสตาร์มีข้อมูลมานำเสนอค่ะ

Morningstar 19/09/2561
Facebook Twitter LinkedIn

Thailand Future Fund คืออะไร

Thailand Future Fund หรือ TFFIF มีชื่อไทยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กองทุนนี้ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. และมีการจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นประเภทกองทุนรวมปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคาดจะมีการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในปีนี้ และบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกระทรวงการคลังจะรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ เวลาใดๆ ในช่วง 5 ปีแรกนับจากวันที่หน่วยลงทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดจะสามารถระดมทุนได้ราว 4.5 หมื่นล้านบาท

วัตถุประสงค์ของ TFFIF คือเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านการระดมทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการลดภาระทางการคลังและลดการก่อหนี้สาธารณะจากการกู้เงิน

ทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุน

ในเฟสแรกนี้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนคือสิทธิในการรับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ที่เกิดจากเส้นทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในปัจจุบัน 2 เส้นทางได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช (28.2 กิโลเมตร) และทางพิเศษบูรพาวิถี (55.0 กิโลเมตร) รวมทั้งสิ้น 83.2 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ กทพ. ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการรวมทั้งเป็นเจ้าของทางพิเศษดังกล่าวเช่นเดิม

นอกจากนั้นเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการลงทุนทางพิเศษ 2 โครงการคือ โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก วงเงิน 3.0 หมื่นล้านบาท และโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor (ถนนเกษตร-นวมินทร์)  วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท

ผลตอบแทนจากกองทุน

TFFIF มีนโยบายการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี กองทุนอาจมีการคืนเงินด้วยการลดทุนในกรณีมีสภาพคล่องส่วนเกิน และอาจมีกำไรส่วนต่างราคา (Capital gain) หลังจากมีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนว่าจะมีการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อใด ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุน หลังจากนั้นจึงจะมีการประกาศวันเสนอขายพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบอีกครั้ง

กองทุน Thailand Future Fund นี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับกองทุนรวมตราสารทุน ท่านนักลงทุนจึงควรพิจารณากำหนดอัตราส่วนการลงทุนกองทุน TFFIF เพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนอีกครั้งนะคะ

ท่านนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2NtaqJe

Facebook Twitter LinkedIn
 • awards 2023 Talk with the winners – Morningstar Thailand Awards 2023

  As we know who the award winners are, let’s learn more about the award winners through the short ...

 • awards บทสัมภาษณ์ Morningstar Thailand Awards 2023

  หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้ชนะรางว...

 • awards Awards Winner – Equity Large-Cap

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนป...

 • awards Awards Winner – Equity Small/Mid-Cap

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap Fund) ได้แก่ กองทุนเปิ...

 • 2023 Awards Winner – Short-Term Bond

  Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิด แอสเซทพลั...

About Author

Morningstar