10 อันดับกองทุน RMF Equity ประจำเดือนมีนาคม 2563

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2563

Morningstar 09/04/2563

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2563

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (% ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (% ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (% ต่อปี)

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar