อัพเดทภาพรวมตลาดกองทุนรวมไทย

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้การลงทุนผันผวนอย่างมาก แล้วภาพรวมตลาดกองทุนรวมเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาติดตามกันค่ะ

Morningstar 18/06/2563

หลังจากที่เดือนมีนาคมเกิดเหตุที่ทำให้เงินไหลออกกองทุนตราสารหนี้สูงเป็นประวัติการณ์และมีเงินไหลเข้าในกองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market) ในปริมาณมากที่ระดับ 1 แสนล้านบาท ในเดือนเมษายนยังคงมีเงินไหลออกกองทุนตราสารหนี้แต่เป็นไปในลักษณะใกล้เคียงภาวะปกติมากขึ้นหรือราว -4 หมื่นล้านบาท แต่ยังคงมีเงินไหลเข้าสุทธิกองทุน Money Market ต่อเนื่องหรือราว 6.5 หมื่นล้านบาท และเริ่มมีเงินไหลเข้าสุทธิกองทุนรวมตราสารทุนราว 7.4 พันล้านบาท 

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2020

สำหรับรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกองทุนรวมมีเงินไหลออกสุทธิที่ระดับ -1.1 หมื่นล้านบาท โดยมีเพียงกลุ่มกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวม Money Market ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ ที่ 2.9 พันล้านบาทและ 343 ล้านบาทตามลำดับ หากดูในรายกลุ่มกองทุนพบว่ากลุ่ม Flexible Bond (กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนตราสารหนี้ไทย 25%-75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดราว 1.3 หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มกองทุนหุ้นจีน (China Equity) ราว 2.8 พันล้านบาท และกองทุนหุ้นทั่วโลก (Global Equity) ราว 2.6 พันล้านบาท ในขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุด -8.8 พันล้านบาท 

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2020, (หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับกองทุนหุ้นไทยอย่างกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) มีเงินไหลออกสุทธิ -1.5 พันล้านบาทและถือเป็นกลุ่มกองทุนประเภทตราสารทุนที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม รวม 5 เดือนแรกเป็นเงินไหลออกสุทธิทั้งสิ้นราว -7.6 พันล้านบาท

จากปริมาณเงินไหลออกและภาวะการลงทุนที่ไม่สดใสทำให้กลุ่มกองทุนขนาดใหญ่หลายกลุ่มมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงค่อนข้างมากในปีนี้ มีเพียงกลุ่มกองทุน Money Market ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (+30% จากเดือนธันวาคม 2019) จึงทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม กองทุนตราสารตลาดเงินเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ 7.6 แสนล้านบาท 

10 อันดับกลุ่มกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสูงสุด

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2020, (หน่วย : ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามในระยะถัดไปหากความเสี่ยงจากโรคระบาดคลี่คลายและเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น อาจส่งผลให้เงินไหลออกจากกองทุนตราสารตลาดเงินและกลับเข้าสู่กองทุนประเภทต่าง ๆ ได้ เนื่องจากกองทุน Money Market แม้จะเป็นกองทุนเสี่ยงต่ำแต่ก็มีผลตอบแทนที่ต่ำเช่นกัน จึงอาจเป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสมนักสำหรับการลงทุนระยะยาว นักลงทุนจึงควรให้ความสนใจกับการวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดความเสี่ยงตามความจำเป็น มีวินัยในการลงทุนให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมกับศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ ก่อนการลงทุนทุกครั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะยาว

About Author

Morningstar