10 อันดับกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ธันวาคม 2020

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ธันวาคม 2020

Morningstar 23/12/2563

ผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ธันวาคม 2020

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ย้อนหลัง 1 ปี

TH RMFEQ 1Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

TH RMFEQ 3Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

TH RMFEQ 5Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity (หุ้นไทย) ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

TH RMFEQ 10Y

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2020

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar