เนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุง จึงทำให้ท่านอาจประสบปัญหาการใช้งานได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Awards Winner – Short Term Bond

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คำถาม ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโรคระบาดในปีที่ผ่านมา

คำตอบ ในช่วงต้นปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนมากจาก shock ที่ไม่คาดคิดจากโรคระบาด เราเชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบอย่างจำกัดและสามารถผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ดีนั้นมีเป็นผลจากการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกด้านสภาพคล่องที่ดี ปัจจัยนี้ทำให้กองทุนสามารถรับมือกับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในปริมาณมากซึ่งเกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว และนอกเหนือจากนี้ในหลายโอกาสกองทุนยังสามารถมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการพิจารณาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่จากตลาดขาลงและผันผวน

คำถาม ท่านมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไร และจะส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ สำหรับมุงมองการลงทุนในอนาคตข้างหน้า เราคาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะระหว่างตลาดตราสารหนี้ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) และตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้งในเชิงของทิศทางและระดับของการเปลี่ยนแปลง โดยใน U.S. และบางประเทศอัตราดอกเบี้ยระยะกลาง-ยาวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดี ในขณะที่ธนาคารกลางยังคงเดินหน้าดำเนินโนบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งภาพนี้มีแนวโน้มส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve) ปรับตัวสูงขึ้นในลักษณะชันขึ้น

อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยอาจมีความแตกต่างเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบางสูง และมีพัฒนาการที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาคส่วนธุรกิจ (หรือ K-Shape recovery) ซึ่งสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศมีความเหมาะสมกับดอกเบี้ยที่อยู่ในกรอบต่ำ โดยกลยุทธ์การลงทุนในระยะข้างหน้าเราวางพอร์ทการลงทุนให้ได้รับผลกระทบอย่างจำกัดหากอัตราดอกเบี้ย U.S. ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถได้ประโยชน์หรือสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศได้

คำถาม ท่านให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือปัจจัยอื่นในการคัดเลือกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบ เราเชื่อว่าปัจจัยการลงทุนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านเครดิต และรวมถึงด้านสภาพคล่อง ทั้งหมดล้วนมีความสำคัญมากเหมือนกันทั้งสิ้น และเนื่องจากปัจจัยและความเสี่ยงแต่ละด้านมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันและมี risk-return profile ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากเรามีความเข้าใจและสามารถบริการจัดการได้อย่างถูกจังหวะและวิธี ปัจจัยการลงทุนเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ทการลงทุนได้อย่างดี

ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยถือเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารกองทุนตราสารนี้แบบเชิงรุกซึ่งมีการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายช่วงอายุ โดยปัจจัยนี้จะเป็นตัวหลักที่กำหนดทิศทางของราคาตลาดตราสารหนี้ที่ลงทุน ในขณะที่ปัจจัยการลงทุนด้านเครดิตหรืออันดับความน่าเชื่อถือนั้นเป็นปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงคือความเสี่ยงมักจะมาในรูปแบบของ tail risk คือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่มีมูลค่าของผลกระทบที่สูงซึ่งตรงกันข้ามกับผลตอบแทนซึ่งจะได้รับในลักษณะทยอยรับบนช่วงเวลาที่ยาว ดังนั้นการลงทุนในเครดิตนั้นจะต้องมีการพิจารณาเครดิตของตราสารและผู้ออกเป็นอย่างดี และมีการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งในระดับแต่ละผู้ออกตราสารและระดับพอร์ทการลงทุนโดยรวมในปริมาณที่เหมะสม  ปัจจัยด้านสภาพคล่องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยการลงทุนที่สำคัญซึ่งมักจะถูกมองข้ามหรือให้ความสำคัญน้อยไป อย่างไรก็ตามปัจจัยนี้จะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดให้พอร์ทการลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังคงสามารถมีสภาพคล่องที่เพียงพอและบริหารลงทุนในเชิงรุกได้ในทุกสถานการณ์รวมถึงช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต

คำถาม ท่านคาดว่าปีนี้กองทุนของท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ต่างออกไปจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

คำตอบ เนื่องจากความแนวโน้มการลงทุนข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นเราจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนหากปัจจัยการลงทุนที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นมีภาพที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างของปัจจัยการลงทุนที่สำคัญ อาทิ วัฏจักรของอุตสาหกรรมโลกมีการเกิดขึ้นใหม่, ชีพจรของตลาดเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการดำเนินนโยบาย

คำถาม ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

คำตอบ สำหรับนักลงทุนทีมีระยะเวลาลงทุนที่ยาว เราแนะนำให้พิจารณาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากกองทุนในหมวดหมูนี้มีเครื่องมือในการลงทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของชนิดตราสารหนี้หรือหมวดหมู่ของตราสาร โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวถึงแม้ว่าราคาหน่วยลงทุนอาจะมีความผันผวนที่สูงกว่า ทั้งนี้การยืดระยะเวลาการลงทุนให้ยาวขึ้น เช่น ถือครองอย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี จะสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนด้านราคาได้อย่างดี และเมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนตราสารหนี้อื่น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นถือเป็นกองทุนที่ให้ความสมดุลทางด้านผลตอบแทนหรือโอกาสการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับความผันด้วนทางด้านราคาในระดับปานกลาง มีสภาพคล่องที่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ทำให้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนี้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกองทุนที่ถือเป็นแกนหลักของพอร์ทการลงทุนไม่ว่าจะเป็นพอร์ทการลงทุนสินทรัพย์หลากหลายประเภท หรือพอร์ทการลงทุนเพื่อการเกษียณ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar