Awards Winner – Short Term Bond

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

Morningstar 29/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

awards

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนของท่านประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

การบริหารการลงทุนของบริษัทจัดการจะใช้หลักการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายลงทุนที่กำหนดและอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือชี้ชวน มีการบริหารกองทุนตราสารหนี้เน้นกลยุทธ์การบริหารเชิงรุก โดยเป็นการบริหารผ่านการกำหนดกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในแต่ละประเภทสินทรัพย์ อีกทั้งมีกระบวนการการวิเคราะห์หลักทรัพย์และเครดิตของผู้ออกตราสารจากทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ โดยมีการบริหารงานเป็นทีม ทำการประเมินสถานการณ์ทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อทำการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของกองทุน รวมทั้งทำการลงทุนโดยยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ท่านให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือปัจจัยอื่นในการคัดเลือกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างไรบ้าง

ปัจจัยในการคัดเลือกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุนทางบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างเข้มงวดโดยใช้งบการเงินและ Model ต่างๆของบริษัทจัดการ เพื่อทำการตรวจสอบบและประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆของผู้ออกตราสาร ทำการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี รวมถึงการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้บริษัทจัดการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารให้ได้มากที่สุด และนำไปสู่การพิจารณาวงเงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ออกตราสารแต่ละราย โดยให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่าง ๆ ของแต่ละกองทุน และมีการตรวจสอบและติดตามข้อมูลของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินสถานการณ์และภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด มีการพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของตราสารอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ติดตาม ตรวจสอบ ตราสารการลงทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การลงทุนและผลตอบแทนยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ในการตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการมีโมเดลประเมินผลตอบแทนรวม ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคาดการณ์ผลตอบแทนรวมของตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย อายุคงเหลือ และ อันดับความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกัน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งจะทำให้กองทุนสามารถเลือกตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลงทุนได้

ท่านมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและการปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไร และจะส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนอย่างไรบ้าง

ในปี 2565 เป็นปีที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะได้เริ่มเห็นอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน หลังจากที่เคยชินกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำติดต่อกันมาหลายปี จึงเป็นความท้าทายของตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างความผันผวนต่อพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้จากผลของการตีราคาหลักทรัพย์อย่างแน่นอน คาดการณ์ว่า Bond Yield ทั่วโลกจะค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนการคาดการณ์นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น นำโดย Fed หลังจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับที่ Fed คาดการณ์ไว้ รวมทั้งการจ้างงานที่กลับมาสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนจากการที่ Fed ประกาศเร่งปรับลดการฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดซึ่งได้สิ้นสุดไปในเดือน มี.ค.ปี 2565 พร้อมทั้งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนเดียวกัน ขณะที่ Fed เชื่อมั่นว่าแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยมีมุมมองว่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยจากระดับต่ำสุดที่ 0-0.25% ไปอยู่ที่ 1.75%-2.0% พร้อมทั้งระบุว่าอาจจะทำการปรับลดงบดุลของ Fed (QT: Qualitative Tightening) ไปพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย

สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าการส่งออกจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 แต่ในปี 2565 ภาคการส่งออกจะมีบทบาทลดลง และในส่วนของการฟื้นตัวในภาคท่องเที่ยวที่เรามีการพึ่งพาอยู่ในอัตราที่สูงยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก และยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเท่ากับตอนก่อนมี COVID-19 รวมทั้งยังคงมีความเสี่ยงอื่นๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงในเรื่องการเมือง ดังนั้น จึงคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในปี 2565 ซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ Bond Yield ระยะสั้นจะเคลื่อนไหวอยู่ใกล้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.40%-0.60% ส่วนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวของไทย จะมีความผันผวนและปรับตัวเพิ่มขึ้นไปตาม Bond Yield ในส่วนต่างๆ ของโลกเช่นกัน

ท่านมีแนวทางในการพัฒนาจุดแข็งของทีมงานหรือกระบวนการคัดเลือกตราสารลงทุนให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรในอนาคต

บริษัทจัดการมีกระบวนการลงทุนด้วยการบริหารเชิงรุก มีการพัฒนา Model ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ Machine Learning และ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการผสานมุมมองมหภาคและการคัดเลือกตราสารหนี้รายตัว มีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเชิงปริมาณอย่างสม่ำเสมอ เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนำไปสู่มุมมองการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจลงทุนให้มีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนและเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่หลากหลายจากการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ

ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน เหมาะสมกับนักลงทุนที่จะพักเงินในช่วงที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวน หรือช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ อายุการลงทุนไม่ยาวมากเกินไป มีสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง  และให้อัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้ดี  

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar