บทสัมภาษณ์ Morningstar Thailand Awards 2022

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้ชนะรางวัลประเภทต่าง ๆ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 29/03/2565
Facebook Twitter LinkedIn

awards

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

Fund name: K Strategic Trading Equity Fund

Fund code: K-STEQ

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: K Strategic Trading Equity Fund 

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)

Fund name: KKP Small and Mid Cap Equity Fund

Fund Code: KKP SM CAP

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: KKP Small and Mid Cap Equity Fund 

Morningstar Awards 2022 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

Fund name: KKP Active Fixed Income Fund

Fund Code: KKP ACT FIXED

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: KKP Active Fixed Income Fund 

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)

Fund name: SCB Retirement Fixed Income Open End Fund

Fund Code: SCBRF

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: SCB Retirement Fixed Income Open End Fund

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพือการเลี้ยงชีพ

Fund name: K European Equity RMF

Fund Code: KEURMF

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม K European Equity RMF

Morningstar Awards 2022 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund name: TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund

Fund Code: TMBABRMF

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund 

Morningstar Awards 2022 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Equity)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

Firm name: TISCO Asset Management Co., Ltd.

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: TISCO Asset Management Co., Ltd. 

Morningstar Awards 2022 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Fixed-Income)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Firm name: Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar