กองทุน RMF - Equity – พฤษภาคม 2022

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

Morningstar 02/06/2565
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

5Y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10Y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2022

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar