บริษัทจดทะเบียนไทยที่มี ESG Risk rating ดีที่สุด

จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง ESG Risk Rating ทั้งหมดราว กว่า 140 บริษัทนั้นพบว่ามีเพียง 1 บริษัทที่ได้รับการประเมินระดับดีสุด

Morningstar 02/02/2566
Facebook Twitter LinkedIn

ในช่วงที่ผ่านมาประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการออกนโยบายหรือแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนที่สนใจประเด็นด้าน ESG ตามไปด้วย

จากที่มอร์นิ่งสตาร์ได้เคยนำเสนอเรตติ้งที่ประเมินโดย Morningstar Sustainalytics หรือที่เรียกว่า ESG Risk Rating ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด (เรตติ้งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ Negligible หมายถึงบริษัทมีความเสี่ยงด้าน ESG ต่ำสุด ในขณะที่ Severe คือมีความเสี่ยงสูงสุด) โดยปัจจุบันมีจำนวนกว่า 140 บริษัทที่ได้รับการประเมิน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ขณะที่ระดับความเสี่ยงอื่นต่างมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่น กลุ่มความเสี่ยงต่ำ (Low) เพิ่มขึ้นเป็น 32 บริษัท และกลุ่มความเสี่ยงต่ำสุด (Negligible) เพิ่มเป็น 1 บริษัท จากเดิมที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการประเมินในกลุ่มนี้

1

หุ้น HANA มี ESG Risk Rating ดีสุดในไทย

บริษัท Hana Microelectronics (HANA) เป็นบริษัทที่มี ESG Risk Rating ระดับ Negligible หรือหมายถึงความเสี่ยงต่ำสุดในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้บริษัทมี ESG Risk Rating อยู่ในระดับ Low ทั้งนี้การประเมิน ESG Risk Rating นั้นประกอบด้วย 2 มิติหลักคือ Exposure และ Management ซึ่ง ESG Risk Rating จะเป็นการสะท้อนว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างไร จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า แม้ Exposure ต่อความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในด้านการจัดการความเสี่ยงหรือ Management นั้นดีขึ้นอย่างชัดเจน หรือจัดอยู่ในการจัดการความเสี่ยงระดับแข็งแกร่ง (Strong)

2

หากนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นแล้ว HANA เป็นธุรกิจที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Technology Hardware จากกลุ่มตัวอย่างด้านล่างพบว่าหมวดอุตสาหกรรมนี้มี Exposure ต่อความเสี่ยง ESG หากบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงได้ดีก็จะส่งผลต่อ ESG Risk Rating ได้มาก

3

และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันจะพบว่า HANA มีค่า Exposure ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้จะมีส่วนช่วยในการจัดพอร์ตการลงทุนได้โดยสามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกหุ้น/บริษัทจากหมวดอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยด้านความเสี่ยง ESG

4

ทั้งนี้ข้อมูล ESG Risk Rating เป็นข้อมูลในมิติของความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ที่จะเป็นส่วนช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลให้พิจารณาลงทุนที่รอบด้านมากขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยด้านการเงินเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านหรือมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเช่นในปัจจุบัน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถดูข้อมูลความเสี่ยง ESG ของแต่ละบริษัททั่วโลกได้ที่ https://www.sustainalytics.com/esg-ratings

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar